Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, literatuurverwijzingen

 1. Ontwerp-richtlijnen voor IBC-maatregelen, in: van Tiel, R.M.E., Kooper, W.F., Beslismodel Systeemkeuze Bodemsanering. Vakberaad Bodemsanering van het Interprovinciaal Overleg, 1993.
 2. Bemaling van bouwputten. Stichting Bouwresearch nr.190, Rotterdam, 1989.
 3. Protection of groundwater from oil pollution. Concave-report nr. 3/79.
 4. Kruseman, G.P., Ridder, N.A. de, Analysis and evaluation of pumping test data, ILRI publication 47, second edition, 377 pag., Wageningen, 1992.
 5. Drainage principles and applications. (4 volumes: I. Introductory subjects, II. Theories of field drainage and watershed runoff, III. Surveys and investigations, IV. Design and management of drainage systems.) ILR bulletin 16, ILRI, Wageningen, 1972-74.
 6. Kennisdocument geohydrologische isolatie voor bodembescherming, Iwaco, Publicatiereeks Bodembescherming nr. 1994/11, VROM, Den Haag, 1994.
 7. Voorspellingsinstrument grondwatersaneringen. Achtergronden en gebruik. Dossier DHV 1-2315-41-01, DBW/RIZA, 1988.
 8. Kennisdocument Monitoring van lokale bodembedreigende bronnen, Grondmechanica Delft, Publicatiereeks Bodembescherming nr. 1994/10, VROM, Den Haag, 1994.
 9. Naar een meetsysteem waterkwaliteit bij grondwaterwinning. KIWA mededeling nr. 117, 1992.
 10. Stortbesluit bodembescherming, Staatsblad 1993/55.
 11. Provinciale Bodemkwaliteitsmeetnetten (delen 1, 2 en 3). Rapport L 013.91, door CSO in opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd, 1991.
 12. Driscoll, F.G., Groundwater and wells. Second edition. Published by Johnson Division, St. Paul, Minnesota, 1986.
 13. Bear, J., Dynamics of fluids in porous media. Elsevier Environmental Science Series, Amsterdam, 1971.
 14. Davis, S.N. en Wiest, R.J.M. de, Hydrogeology, John Wiley and Sons, Inc. 1966.
 15. Wiest, R.J.M. de, Flow through porous media. Academic Press, New York and London, 1969.
 16. Akker, C. van de, Schatting van kD-waarden van een watervoerend pakket aan de hand van granulaire samenstelling en dikte van het pakket toegepast op boringen in de Gelderse Vallei, Intern RID-rapport, 1972.
 17. Uffink, G.J.M., De bepaling van de doorlatendheid aan de hand van de granulaire samenstelling van grondmonsters. RID-mededeling 83, 844 pag, Den Haag, 1983.
 18. TNO/KRI, Doorlatendheid van kunststoffolies voor milieutoepassingen. Literatuuronderzoek. TNO-rapport nr. 672/’91, 1991.
 19. TNO/KRI, Protocollen voor het toepassen van kunststofmembramen ten behoeve van bodembescherming. Rapport nr 794/’92. Delen I (materalen ) en II (Aanleg en acceptatie), 1992
 20. Bodemsanering, Wegwijzer in vergunningenland, SBR, Rotterdam, 1994.
 21. Groundwater recovery, L. Huisman, International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, 1978.
 22. Nonaqueous Phase Liquids Compatibility with Materials Used in Well Construction, Sampling and Remediation, D.Mc Caulou, D. Jewett and S. Huling, EPA/540/5-95/503, juli 1995.
 23. Vrijkomend grondwater bij bodemsanering, Commissie Intergraal Waterbeheer, april 2002.
 24. NOBIS, Ontwerp en onderhoud van infiltratie- en onttrekkingsmiddelen, 96-03-06.
 25. NOBIS, Implementatie van de beslissystematiek "ontwerp en onderhoud van infiltratie- en ontrekkingsmiddelen", Eindrapport, 98-01-08.