Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, milieubelasting

De toepassingsvoorwaarden worden met name gesteld vanuit het bodemkwaliteitsbelang. Het toepassingsgebied van isolatietechnieken wordt in de richtlijn Herstel en Beheer dus vanuit het bodemkwaliteitsbelang gedefinieerd. Aangezien bij de keuze van isolatietechnieken ook andere belangen een rol kunnen spelen worden de beschouwde technieken beoordeeld op een breder spectrum van milieubelangen, zoals de belangen die verbonden zijn met de kwaliteit en de kwantiteit van bodem, lucht en oppervlaktewater. Ook kunnen vanuit het milieubelang aspecten als geurhinder, geluidshinder en energieverbruik relevant zijn voor de beoordeling van de toepasbaarheid van isolatietechnieken. Een kwalitatieve beoordeling van de milieubelasting van de verschillende technieken binnen de methode geohydrologische isolatie is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel Milieubelasting

Aspect

Verticale bronnen

Horizontale drains

Verbruik schaarse grondstoffen

grind t.b.v. omstorting onttrekkingsfilter

•grof zand/grind als omstorting

Gebruik bodembelastende stoffen of hulpmiddelen

 

•gebruik boorvloeistof in geval van HDD

Emissies naar lucht, water of bodem

•residuen zuivering

•lozing op oppervlaktewater tot aan vergunningsnorm

•residuen zuivering

•lozing op oppervlaktewater tot aan vergunningsnorm

Geurhinder

•tijdens aanlegfase door vrijkomen verontreinigde grond

•zuivering

•tijdens aanlegfase door vrijkomen verontreinigde grond

•zuivering

Geluidshinder

pompen en generatoren

pompen en generatoren

Energieverbruik

pompen

pompen