Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied algemeen voor horizontale drains, realseringsmogelijkheden vanuit omgevingsaspecten, ruwe contour toepassingsgebied en risicofactoren

Omgevingsaspecten
Net als bij andere vormen van geohydrologische isolatie moet bij toepassing van horizontale drains rekening worden gehouden met het optreden van zettingen. Deze zijn groter bij grotere verlagingen van de grondwaterstand en bij zettingsgevoelige bodems (voor meer informatie zoek ook op geohydrologische isolatie met horizontale drains, toepassingsgebied gerelateerd aan de gestelde toepassingsvoorwaarden).

Vanuit de omgeving kunnen beperkingen aan het optreden van overlast worden gesteld. Hierbij kan met name worden gedacht aan:

  • bij aanleg:
    • structuurschade door zware drainagemachines;
    • schade aan gewas;
    • grondmechanische schade, schade aan opstallen, terreinzettingen;
  • in bedrijf:
    • geluidsoverlast (pompen)

Kabels en leidingen in het tracé van de drain leiden algemeen tot aanmerkelijke kostenconsequenties. In onderstaande tabel is een ruwe contour gegeven van het toepassingsgebied van horizontale drains.

Tabel Ruwe contour toepassingsgebied horizontale drains

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risicofactoren aangegeven. Per factor is aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te voorkomen of te beperken. De genoemde risicofactoren hebben veelal een relatie met de gehanteerde parameters. Voor een inschatting van deze onzekerheden zoek ook op aandachtspunten bij het ontwerp.

Tabel Risicofactoren en mogelijkheden deze te ondervangen, techniek horizontale drain