Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch,toepassingsgebied algemeen voor horizontale drains in combinatie met bovenafdichting, realiseringsmogelijkheden vanuit bodemopbouw

Algemeen
Door het aanbrengen van een bovenafdichting wordt de infiltratie van neerslagwater beperkt. Dit kan voor het functioneren van het geohydrologisch isolatiesysteem met horizontale drains de volgende voordelen hebben:

  • het benodigde onttrekkingsdebiet zal afnemen en daarmee de hoeveelheid te zuiveren water;
  • de opbolling tussen de drains zal kleiner worden, zodat de onderlinge afstand tussen de drains kan worden vergroot (verlaging intensiteit);
  • doordat de opbolling kleiner wordt zal het risico op het plaatselijk overschrijden van de maximaal toelaatbare freatische grondwaterstand (bijvoorbeeld om kweldruk te behouden) verkleinen;
  • er zal minder doorstroming van de verontreinigde toplagen plaatsvinden, waardoor de verontreinigingsgraad van het onttrokken grondwater zal afnemen:
  • er is sprake van een schone (leef)laag boven de verontreinigde bodem (fysieke scheiding).

Bodemopbouw
Ten aanzien van het aspect bodemopbouw geldt hetzelfde als gesteld onder Geohydrologische isolatie met horizontale drains, technische realiseringsmogelijkheden, bodemopbouw en geohydrologische situatie. Door het aanbrengen van de bovenafdichting kunnen de bovenste bodemlagen verdichten (wijziging bodemstructuur) en afnemen in doorlatendheid.

Bodemchemie
Door het aanbrengen van een bovenafdichting kan geen vrije toetreding van lucht (en zuurstof) meer plaatsvinden. Hierdoor kan onder de onderafdichting onderdruk ontstaan, hetgeen kan leiden tot capillaire opstijging van grondwater en uitdamping van vluchtige verbindingen.

Verontreinigingssituatie
Bij de keuze van het type bovenafdichting dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de aanwezige verontreinigingen. Indien sprake is van vluchtige verbindingen dienen eisen te worden gesteld aan de dampdichtheid van de toe te passen constructies.

Locatiekenmerken
Uit de uitgevoerde projectevaluaties blijkt dat het grootste risico op beschadiging van de bovenafdichting en van de horizontale drains de bouwactiviteiten aansluitend op de sanering is, ondanks dat het systeem nauwkeurig is ingemeten en aangegeven.

Ook het gebruik na sanering van de locatie heeft veel invloed op het langere termijn-functioneren van de isolatietechnieken. Zo is van een locatie, afgedicht met een betonconstructie, bekend dat op een deel van de locatie te zwaar materieel wordt gebruikt hetgeen leidt tot beschadiging van bovenafdichting (scheuren). Op een andere locatie is een tijdelijke afdichtingslaag met asfalt aangebracht, die ook te zwaar wordt belast door zware transportmiddelen.