Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied algemeen voor verticale bronnen, technische realiseringsmogelijkheden

Algemeen
Een geohydrologische isolatie met verticale bronnen wordt in het algemeen toegepast om een zodanige grondwaterstromingssituatie te creëren dat geen verspreiding van verontreinigende stoffen naar de omgeving meer kan plaatsvinden. Door het beïnvloeden van de grondwaterstroming wordt uitstroom van verontreinigd grondwater vanuit de locatie voorkomen.

Geohydrologische isolatie met verticale bronnen kan als zelfstandige techniek worden ingezet, maar wordt ook vaak in combinatie met andere isolatietechnieken toegepast, bijvoorbeeld in combinatie met een verticale afscherming. Door het aanbrengen van een verticale afscherming kunnen de benodigde onttrekkingsdebieten om de locatie te isoleren worden beperkt en grondwaterstandverlagingen in de omgeving worden verkleind (Voor meer informatie zoek ook op geohydrologische isolatie met horizontale drains in combinatie met een verticale afdichting).

In ons land is veel praktische ervaring opgedaan met de toepassing van verticale bronnen, met name voor civiele toepassingen (tijdelijke bemalingen en drinkwatervoorziening) maar in toenemende mate voor geohydrologische isolatie van bodemverontreinigingen.

De technische mogelijkheden om met verticale bronnen een duurzame geohydrologische isolatie van een verontreinigde locatie te creëren worden bepaald door de volgende factoren:

  • het ontwerp van het onttrekkingssysteem: beheerspeil, puttenconfiguratie;
  • het ontwerp van de bron: diameter bron, omstorting, zandvang etc.;
  • de bodemopbouw;
  • de geohydrologische situatie: doorlatendheid bodem, niveau grondwaterstand, heterogeniteiten;
  • de bodemchemische eigenschappen;
  • de verontreinigingssituatie;
  • de omgevingsaspecten.

In de volgende situaties wordt geohydrologische isolatie met verticale bronnen minder geschikt geacht (zie literatuurverwijzing 6):

  • diepe grondwaterstand (> 15 à 20 m -mv). Geohydrologische isolatie vergt dan een grote inspanning en kan niet voorkomen dat een groot bodemvolume wordt verontreinigd. De signaleringstijd is dan in het algemeen groot, hetgeen leidt tot een moeilijk te beheersen systeem;
  • sterke grondwaterstroming in een dik watervoerend pakket. In een dergelijke situatie zal toepassing van geohydrologische isolatie vaak niet efficiënt zijn.