Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied algemeen voor verticale bronnen, realiseringsmogelijkheden vanuit verontreinigingssituatie

Verontreinigingssituatie
Het beheersen van drijf- en zaklagen met behulp van verticale bronnen is complex. Om een drijflaag met behulp van verticale bronnen te beheersen dient het filter zich over de gehele hoogte van de variërende grondwaterspiegel te bevinden. Om het risico op verstoppen te verkleinen dient een ruime diameter van de bronbuis en omstorting te worden gekozen. In de bron kunnen eventueel twee pompen worden opgehangen (drijflaagpomp en onderwaterpomp, scavengersystemen) om zo de drijflaag apart te kunnen afpompen en behandelen. Voor meer informatie zoek ook op selectieve ontrekking drijflagen of selectieve ontrekking, principe/technische gegevens. Ondanks deze maatregelen blijft een groot risico aanwezig op verstopping en versmering.

Het beheersen van zaklagen is ook complex omdat het filter van de onttrekkingsbron dan tot op de scheidende laag moet zijn geplaatst. Aangezien de diepteligging van scheidende laag op korte afstand kan variëren dient voorafgaand aan de plaatsing nauwkeurig de ligging van de scheidende laag te worden vastgesteld, bijvoorbeeld door middel van sonderingen. Voor het afpompen van zaklagen zijn ook scavengersystemen ontwikkeld. De ervaringen met dit type systemen is nog beperkt.

Verontreinigende stoffen kunnen, indien ze in hoge concentraties voorkomen, onderdelen van het onttrekkingssysteem aantasten (zie onderstaande tabel). Ook bij de keuze van pompen moet rekening worden gehouden met de aangetroffen verontreinigingen. Gekozen moet worden voor milieupompen.

Tabel Indicatie kwetsbaarheid materiaal pomputten en leidingwerk en vervangingsperiode (zie literatuurverwijzing 6)

Bij de interpretatie van bovenstaande tabel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de eigenschappen van de kunststoffen HDPE en PVC sterk afhankelijk zijn van de exacte samenstelling van het materiaal. De mate waarin aantasting door verontreinigende stoffen plaatsvindt is sterk afhankelijk van de concentratie of de zuurgraad. De permeatie van HDPE door organische verbindingen is afhankelijk van de polariteit. Geadviseerd wordt altijd te vragen naar de specificaties van de leverancier.