Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied algemeen voor verticale bronnen, risicofactoren en effectvoorkomende maatregelen

Veiligheidsaspecten
Bij het ontwerpen van een geohydrologisch beheerssysteem kan men, indien geen zinklagen aanwezig zijn of dichtheidsstroming wordt verwacht, uit veiligheidsoverwegingen streven naar een potentiaalverschil tussen het te isoleren gebied en het gebied daarbuiten van 0,10 tot 0,25 m. In principe is het creëren van een groter potentiaalverschil realiseerbaar door een grotere onttrekking van grondwater of door infiltratie van grondwater. Bij de instelling van een dergelijke veiligheidsmarge dient men bij de afweging wel de negatieve effecten van het grotere potentiaalverschil te betrekken.

In onderstaande tabel is een checklist opgenomen met de risico factoren per fase en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Tabel Risicofactoren en mogelijkheden deze te ondervangen – checklist toetsing adequate uitvoering en adequaat functioneren techniek geohydrologische isolatie met verticale putten

Factoren die het restrisico bepalen

Effectvoorkomende of -beperkende maatregelen in:

 

ontwerpfase

installatiefase

gebruiksfase

formuleren juiste uitgangssituatie

verzamelen voldoende informatie (bodemonderzoek)

veiligheidsmarge in onttrekkingsdebiet

goede kalibratiemodel

invloed verlaging en schade bepalen

aanpassen putontwerp op basis van nieuwe informatie

veiligheidsmarge benutten

bijplaatsen onttrekkingsputten

keuze van het berekeningsmodel

toetsen aan eisen

(zie literatuurverwijzing 6)

nieuwe modelberekeningen uitvoeren

nieuwe modelberekeningen uitvoeren

keuze variant

beschouwen verschillende varianten

aanpassen variant

alternatief doorvoeren

veiligheidsmarge in onttrekkingsdebiet

beschouwen worst- case variant

bijplaatsen putten

bijplaatsen putten plaatselijk groter debiet

vergunning met te beperkt onttrekkingsdebiet

goede onderbouwing

vergunningaanvraag

(worst-case situatie)

wijziging vergunning

nieuwe vergunning aanvragen

toegankelijkheid gekozen locaties verticale putten

goede veldinventarisatie en overleg eigenaren

ander locaties kiezen in overleg met eigenaren

andere locaties kiezen in overleg met eigenaren

inregelen onttrekkingssysteem

ontwerp goed monitoringnetwerk

ruim ontwerp onttrekkingssysteem

aanpassen/uitbreiden monitoringnetwerk

modelmatige benadering

aanpassen onttrekkingssysteem

aanpassen/uitbreiden monitoringnetwerk

controle op effectiviteit

aanpassen onttrekkingssysteem

realisatie onvoldoende toestroming

ontwerp met voldoende veiligheidsmarge

voldoende basisinformatie over bodemopbouw en verontreinigingssituatie

uitbreiden onttrekkingsdebiet en/of - systeem

uitbreiden onttrekkingsdebiet

en/of -systeem

verandering geohydrologische situatie

inbouwen veiligheidsmarge en/of -systeem

aanpassen onttrekkingsdebiet en/of - systeem

aanpassen onttrekkingsdebiet