Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied algemeen, vuistregels en aandachtspunten voor toepassing

In onderstaande tabel worden de verschillende geohydrologische isolatietechnieken voor een aantal aspecten onderling vergeleken. Uit de tabel blijkt dat naast de noodzakelijke opvoerhoogte en doorlatendheid van de bodem ook factoren als toekomstig terreingebruik (ruimtebeslag onttrekkingssysteem) en de flexibiliteit van het systeem een rol spelen.

Tabel Indicatie toepasbaarheid geohydrologische isolatietechnieken

Toetsingsfactoren

open waterlopen

Verticale bronb emaling (*)

Diepbron

Horizontale drainage

1

Flexibiliteit bij heterogene grondslag

+/–

+/–

+

+/-

2

Maximale opvoerhoogte

3

Maximale diepte

+/–

-

4

Ervaring

+

+

+

+

5

Beperkingen in hergebruik locatie

– –

+

++

6

Effectiviteit (invloedsgebied/ debiet)

+/–

++

+/-

7

Flexibiliteit t.o.v. obstakels bij aanleg

++

++

++

-

8

Flexibiliteit in gebruik

+

+

-

9

Maximale grondwaterstandsverlagingen

+

+

– –

+

10

Geschiktheid voor permanente oplossing

++

+/–

++

++

11

Geschiktheid voor tijdelijke oplossing

– –

++

+

+

12

Milieuhygiënische aspecten

– –

+

+

+

+ + zeer positief aspect – negatief aspect

+ positief – – zeer negatief aspect

+/onzeker ↔ geen beperkingen

 

(*) bronbemaling met vacuüm- of zwaartekrachtbemaling

Het opgestelde toepassingsgebied is gebaseerd op uitgevoerde evaluaties van projecten, interviews met deskundigen en literatuurgegevens. Omdat de praktijkervaringen met de toepassing verschillend zijn en daardoor het niveau van beschikbare informatie varieert wordt ook bij de opgestelde toepassingsgebieden onderscheid gemaakt tussen drie niveaus, namelijk:

  1. hypothese toepassingsgebied;
  2. voorlopig vastgesteld toepassingsgebied;
  3. vastgesteld toepassingsgebied.

Het aantal uitgevoerde evaluaties van projecten verschilt per techniek. Het aantal geëvalueerde projecten per techniek bedraagt:

  • horizontale drains: 13 projecten;
  • horizontale drains met bovenafdichting: 7 projecten;
  • verticale bronnen: 9 projecten;
  • verticale bronnen met verticale afdichting: 4 projecten.

Voor korte beschrijving van de geëvalueerde projecten zie gerealiseerde toepassingen. De als vertrouwelijk te behandelen projecten zijn hierin niet opgenomen.