Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied specifiek voor horizontale drains, onttrekkingsdebiet

Onttrekkingsdebiet

Algemene informatie
Het benodigde onttrekkingsdebiet is afhankelijk van:

  • de doorlatendheid en de dikte van de te beheersen watervoerende laag. Bij onttrekking uit dikke watervoerende lagen moet bij de berekening van het onttrekkingsdebiet rekening worden gehouden met de onvolkomenheid van de onttrekking;
  • het vereiste beheersniveau: de verlaging van de grondwaterstand ten opzichte van de omgeving en ten opzichte van de stijghoogte in de onderliggende watervoerende laag;
  • de hoeveelheid infiltrerend neerslagwater op de locatie;
  • de horizontale toestroming van water, afhankelijk van de gecreëerde verlaging;
  • de toestroming van water vanuit de diepte, afhankelijk van de hydraulische weerstand van de aanwezige scheidende lagen en de stijghoogte in de onderliggende watervoerende laag.

Uit de projectevaluaties blijk dat het bevoegd gezag Wbb in het algemeen vooraf geen eisen stelt aan het onttrekkingsdebiet maar dat in overleg met de grondwaterbeheerder wordt gestreefd naar een minimalisatie van het onttrekkingsdebiet.

In onderstaande tabel is een indruk gegeven van het onttrekkingsdebiet (m³/ dag per 100 m drain) bij variërende doorlatendheid en grondwaterstandsverlaging (s0). De berekening is uitgevoerd voor een enkelvoudige drain onder de aanname van stationaire stroming en constante doorstroomdikte van de watervoerend laag en met voeding vanuit een dieper gelegen watervoerend pakket. De hydraulische weerstand (c- waarde) van de tussenliggende laag is aangenomen op 500 dagen (zie ook figuur Beheersniveau bij toepassing van horizontale drains).

Tabel Onttrekkingsdebieten (m3/dag per 100 m drain) bij variërende doorlatendheide watervoerend pakket en grondwaterstandsverlaging

 

kD = 15 m2/dag

kD = 30 m2/dag

kD = 50 m2/dag

s0 = 0,05 m

1,75

2,5

3,25

s0 = 0,10 m

3,5

5

6,5

s0 = 0,25 m

8,5

12,5

16

s0 = 0,50 m

17

24,5

31,5

Resultaten projectevaluaties
De hoeveelheden te onttrekken grondwater zijn bij de geëvalueerde projecten relatief beperkt (enkele m³/uur), zeker indien ze in combinatie met een verticale wand of een bovenafdichting worden toegepast. In deze laatste gevallen dient de wand of de bovenafdichting ter beperking van het onttrekkingsdebiet. In een geohydrologische isolatie met drains zal over het algemeen langdurig worden onttrokken en derhalve worden deze onttrekkingen beschouwd als een permanente onttrekking.

Toepassingsgebied
Het vanuit het grondwaterbeleid toelaatbare onttrekkingsdebiet is sterk afhankelijk van de provincie c.q. regio waarbinnen de onttrekking gaat plaatsvinden. Uit de projectevaluaties blijkt dat bij onttrekkingsdebieten kleiner dan 10 m³/uur geen aanvullende eisen (herinfiltratie) zijn gesteld.