Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied specifiek voor horizontale drains, samenvatting resultaten

Samenvatting resultaten
Voor het functioneren van een geohydrologisch isolatiesysteem met horizontale drains zijn de toepassingsvoorwaarden levensduur, onttrekkingsdebiet en beheersniveau van doorslaggevend belang. De behandelde toepassingsvoorwaarden en de opgestelde toepassingsgebieden zijn in onderstaande tabel samengevat. In deze tabel zijn ook de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepassingsgebied horizontale drains

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

levensduur

zie tabel Toepassingsgebied horizontale drains t.a.v. levensduur

•buiten verontreinigd gebied: 15 jaar haalbaar

•binnen verontreinigd gebied: afh. van verontreinigingssituatie en bodemchemie

•bij intensief gebruik van de locatie en diepteligging < 1 m: maximaal 5 jaar

•invloed van verontreinigingen op verstopping

•effecten van combinaties van bepaald verhoogde macro- parameters met verontreinigingen

•aantasting van onttrekkingsmiddelen door verontreinigende stoffen

•periodieke controle kwaliteit onttrekkingsmiddelen

•uitvoeren metingen om weerstand rondom onttrekkingsfilters vast te stellen

onttrekkingsdebiet

ter indicatie: zie tabel Onttrekkingsdebieten

•benodigde beheersdebiet sterk locatie- afhankelijk

•uitvoeren debietmetingen

beheersniveau

zie tabel Toepassingsgebied realiseerbaar beheersniveau horizontale drains

•bij homogene bodemopbouw geen problemen

•bij heterogene bodemopbouw haalbaarheid onzeker, lager beheersniveau kiezen

•variaties in grondwaterstanden in omgeving

•invloed van wijzigingen in de omgeving

•uitvoeren grondwaterstandsmetingen

effecten op omgeving

indicatie van invloedssfeer: zie tabel Invloedsgebied (m) horizontale drain bij variërende verlaging ter plaatse van de drain

•sterk afhankelijk van lokale geohydrologische situatie

•invloedssfeer in het algemeen geringer dan bij verticale bronnen

•uitvoeren grondwaterstandsmetingen

•vastleggen relaties grondwaterstandsverlagingen – effecten

zettingen

zie tabel Hypothese toepassingsgebied ten aanzien van zettingen

•sterk afhankelijk van zettingsgevoeligheid bodem

•invloedssfeer in het algemeen geringer dan bij verticale bronnen

•uitvoeren zettingsmetingen