Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied specifiek voor verticale bronnen, onttrekkingsdebiet

Onttrekkingsdebiet

Algemene informatie
Op basis van de Grondwaterwet zal er afhankelijk van de provincie en het te onttrekken debiet al dan niet sprake zijn van vrijstelling van meldings- of vergunningsplicht. Aangezien bij geohydrologische isolatie sprake is van een permanente onttrekking is in bijna alle gevallen een vergunning in het kader van de Grondwaterwet noodzakelijk. De vergunningsgrens ligt globaal tussen de 1,5 en 5,5 m3/uur, afhankelijk van de provincie. De reden hiervoor is dat de kwetsbaarheid van regio’s verschillend is. Voor bepaalde regio’s worden door provincies nog strengere grenzen gehanteerd. Voor de registratieplicht gelden nog lagere grenzen.

Resultaten projectevaluaties
Bij een project liep een onttrekkingsdebiet terug als gevolg van een verkeerde aansturing van de pomp (interval-aansturing). Door een toename van de weerstand rondom de onttrekkingsbron moest de pomp in feite meer aanslaan dan plaatsvond. De op basis van de inregelfase vastgestelde interval-aansturing moet periodiek worden gecontroleerd.

Bij een ander project wordt gebruik gemaakt van een vacuümbemaling. Een vacuümbemaling heeft als nadeel dat niet per bron het onttrokken debiet kan worden aangegegeven. Toen het onttrekkingsdebiet kleiner bleek dan het berekende beheersdebiet kon op basis van de beschikbare informatie niet worden aangegeven welk deel van het onttrekkingssysteem onvoldoende water leverde. Op basis van deze ervaring wordt het aanbrengen van voorzieningen waarmee bronnen en strengen apart kunnen worden bemeten, belangrijk geacht. Op basis van de uitgevoerde projectevaluaties kan worden aangegeven dat bij onttrekkingsdebieten kleiner dan 10 m3/uur in het algemeen geen aanvullende eisen (b.v. ten aanzien van herinfiltratie) worden gesteld.

Toepassingsgebied
In principe worden vooraf geen beperkingen gesteld aan de onttrekkingsdebieten en de onttrekkingsduur. Bij overschrijding van de grens waarbij een vergunning nodig is dient men er echter rekening mee te houden dat de vergunningsprocedure ongeveer 6 maanden in beslag neemt en de negatieve effecten van de grondwateronttrekking moeten worden geminimaliseerd, afhankelijk van de lokale situatie.