Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, toepassingsgebied specifiek voor verticale bronnen, realisatie beheersniveau

Beheersniveau

Algemeen
Met het beheersniveau wordt bedoeld de binnen het geïsoleerde gebied gerealiseerde grondwaterstandsverlaging, zodanig dat een naar de locatie toe gerichte grondwaterstroming wordt gecreëerd. Bij het ontwerpen van een geohydrologisch beheerssysteem wordt uit veiligheidsoverwegingen gestreefd naar een potentiaalverschil tussen het te isoleren gebied en het gebied daarbuiten van minimaal 0,10 tot 0,25 m. Een potentiaalverschil van minder dan 0,05 m is in de praktijk niet meetbaar. Bij de keuze voor een potentiaalverschil van 0,10 m moet voldoende zekerheid bestaan over de relatief constante omstandigheden.

Resultaten projectevaluaties
Uit de projectevaluaties blijkt dat in het algemeen beheersing plaatsvindt door een zodanige stijghoogteverlaging te creëren dat een naar het beheerssysteem gerichte grondwaterstroming plaatsvindt. Om het onttrekkingsdebiet zo minimaal mogelijk te houden wordt een zo klein mogelijk potentiaalverschil gehandhaafd.

Bij een project wordt onttrokken uit een zeer goed doorlatend watervoerend pakket (kD = 2.500 m²/dag). Het benodigde beheersdebiet is bepaald op basis van stroombaanberekeningen en is relatief gering (circa 5 m³/uur). Met een dergelijk klein debiet worden in het goed doorlatende watervoerend pakket nauwelijks (5 à 10 cm) grondwaterstandsverlagingen gerealiseerd. Controle ten aanzien van de beheersing kan dan minder goed plaatsvinden op basis van grondwaterstanden. Bij dit project wordt gecontroleerd op het onttrokken debiet en met behulp van grondwaterkwaliteitsmetingen en periodiek met drukopnemers. Op basis hiervan wordt een beeld verkregen van het invloedsgebied van de onttrekking. In een dergelijke situatie dient ook controle plaats te vinden op de in de berekeningen aangenomen grondwaterstromingsrichting, die onder invloed van de seizoenen en droge en natte jaren kan variëren.

Bij een ander project wordt de controle op het bereiken van toestroming naar de locatie en de te bereiken kweldruk bemoeilijkt door de grote invloed van de getijdebeweging op de stijghoogten van het watervoerend pakket. In dit soort situaties is de keuze van de meetperiode een belangrijk aandachtspunt.

Toepassingsgebied
Het op basis van een beperkt aantal geëvalueerde projecten voorlopig vastgestelde toepassingsgebied is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel Toepassingsgebied realiseerbaar beheersniveau (voorlopig vastgesteld, realiseerbaarheid afhankelijk van locale omstandigheden)

Bodemtype en geohydrologische situatie

Validatierange (m)

 

0,10

0,25

0,50

Homogene bodemopbouw en kD < 500 m2/dag

 
 
 

Homogene bodemopbouw met kD > 500 m2 of dynamisch grondwaterstromingsregime

 
 
 

Heterogene bodemopbouw

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar