Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, trends en ontwikkelingen, ervaringen en gerealiseerde toepassingen

Ervaring en gerealiseerde toepassingen
Geohydrologische isolatie door de onttrekking van grondwater uit horizontale drains of verticale filters wordt veelvuldig toegepast. Er is ook ervaring met toepassing van deze technieken bij grondwatersaneringen en als onderdeel van tijdelijke en (in mindere mate) permanente isolatiesystemen. Voor een overzicht van gerealiseerde projecten zoek ook op gehydrologische isolatie, gerealiseerde toepassingen. Ontwikkelingen doen zich nog voor in de toepassing van materialen en pompen en in ontwerpmethodieken.

De boortechniek voor het plaatsen van verticale filters is zodanig ontwikkeld, dat onder vrijwel alle omstandigheden boringen tot de gewenste diepte met de gewenste diameter kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkelingen doen zich nog voor in gedevieerd (onder een hoek met de verticaal) boren. Voor het aanbrengen van drains kan horizontaal worden geboord.
Ontwikkelingen op het gebied van toepasbare filtermaterialen (bijvoorbeeld GRE ‘glassfiber reinforced epoxy’) zijn gewenst.

Met het onttrekken van grondwater is veel ervaring opgedaan. Technieken waarmee isolatiesystemen (in de ontwerpfase) kunnen worden geoptimaliseerd zijn echter nog volop in ontwikkeling, evenals systemen die de werking in de gebruiksfase sturen. Het ontwerpen van beheerssystemen is echter een complexe zaak waarbij aspecten van geochemie, waterzuivering en water- en stoftransportmodellen aan de orde komen. Het werken met deze complexe geohydrologische isolatiesystemen is voor veel bedrijven nog geen dagelijkse praktijk. In tegenstelling tot kortdurende onttrekkingen spelen neveneffecten en kostenaspecten van de gebruiksfase een belangrijke rol bij permanente isolatie op basis van stijghoogtebeïnvloeding.

De infiltratie van water als onderdeel van een geohydrologische isolatietechniek wordt nog weinig toegepast; nagenoeg uitsluitend om de neveneffecten van grondwateronttrekking te beperken. Dichtslibben van de bodem en de filters van putten is een probleem dat bij de drinkwaterwinning onderkend is. Bij diepinfiltratie-projecten t.b.v. drinkwaterwinning wordt nieuwe ervaring opgedaan. Ook zijn de ervaringen met infiltratie over een langere periode geëvalueerd in Nobis-verband (zie literatuurverwijzing 24 en 25).