Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, uitgangspunten voor het ontwerp, aspecten van onderzoek en besluitvorming

De selectie van de toe te passen technieken voor een geohydrologische isolatie zal in de praktijk afhangen van:

  • de doelstelling van de maatregel;
  • de aard van de maatregel (tijdelijk/ permanent);
  • de geohydrologische situatie (doorlatendheid, kwel of infiltratie);
  • de vorm van het te isoleren gebied (in relatie tot de grondwaterstromingsrichting);
  • de omvang van het te isoleren gebied (horizontaal, verticaal);
  • de aard van de verontreinigende stoffen (drijflagen, vluchtige stoffen).

In eenvoudige situaties kan worden volstaan met één of meer onttrekkingsmiddelen van hetzelfde type. In complexe gevallen, wanneer ook diepere watervoerende pakketten moeten worden geïsoleerd, kan voor een gescheiden aanpak worden gekozen: bijvoorbeeld een combinatie van diepbronnen en een ondiep horizontaal onttrekkingssysteem (eventueel gecombineerd met infiltratie).