Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, uitgangspunten voor het ontwerp, flexibiliteit van het systeem

Flexibiliteit van het geohydrologische isolatiesysteem
Een flexibel isolatiesysteem is van belang omdat het onttrekken van grondwater een dynamische activiteit is waarbij het systeem in de tijd moet kunnen worden aangepast en bijgestuurd. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • de waterhuishouding van de bodem zelf is dynamisch (seizoensfluctuaties, invloeden van buitenaf zoals tijdelijke onttrekkingen in de omgeving);
  • het uitvallen van een pomp moet door een ander deel van het systeem kunnen worden opgevangen (beheersbaarheid);
  • mogelijk verschilt de werkelijke situatie in geohydrologisch opzicht van de situatie waarvan in het ontwerpstadium is uitgegaan (waarnemingen kunnen niet verklaard worden met het aangenomen model);
  • randvoorwaarden die in een later stadium worden opgelegd.

Een besturingssysteem is hiervoor noodzakelijk. Dit systeem wordt in de ontwerpfase gedefinieerd en in de implementatiefase, middels proefdraaien, gevalideerd. Ook in de gebruiksfase zal het regelmatig moeten worden bijgesteld. Een besturingssysteem moet het onttrekkings- en/of infiltratieregime zodanig aan wisselende omstandigheden aanpassen dat steeds aan het IBC-beginsel wordt voldaan. Een besturingssysteem reageert op informatie uit de monitoring. Dit kunnen stijghoogtemetingen zijn (in de pompput zelf of in speciaal daarvoor ingerichte peilbuizen), maar ook debietmetingen enz.