Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, uitvoeringsvormen, onttrekken uit verticale filters

Uitvoeringsvormen
Bij grondwateronttrekking uit verticale in de grond aangebrachte filters is onderscheid te maken tussen bronbemaling (opzuigen) of diepbronnen (vanuit het filter omhoog persen). In het eerste geval bevindt de pomp zich aan het maaiveld, in het tweede geval hangt hij in de put (zie onderstaande figuren). Voor meer informatie zoek ook op bronbemaling en/of diepbronnen.

Bij bronbemaling is er verschil tussen vacuümbemaling en zwaartekrachtbemaling. In het eerste geval is het filter van boven afgesloten zodat rond de filters een extra grote afname van de stijghoogte kan worden gecreëerd (zie onderstaand figuur). In het zwaartekrachtbemalingssysteem is het filter van boven open en wordt door de zuigpomp water uit het filter verwijderd dat onder invloed van de zwaartekracht naar het filter is toegestroomd.

Het bronbemalingssysteem, zonder omstorting van de bronfilters, wordt vooral voor tijdelijke bemalingen toegepast, bijvoorbeeld als bouwputten droog moeten blijven (voor meer informatie zoek ook op bemaling of bemalingstechnieken). Bij permanente of langdurige onttrekkingen vindt in het algemeen omstorting van het bronfilter plaats, teneinde het functioneren van de bron gedurende een lange periode te kunnen waarborgen. Voor permanente onttrekkingen worden meestal diepbronnen gebruikt. Voorbeelden zijn onttrekkingen voor drink- en koelwater uit diepere pakketten. Ook voor min of meer permanente isolatiesystemen worden meestal diepbronnen gebruikt.

Voor een goede inrichting van het onttrekkingssysteem is het van belang de bodemopbouw goed te kennen. Belangrijke aspecten zijn:

  • variatie in de hoogteligging van het maaiveld;
  • diepte van watervoerende en slecht doorlatende lagen;
  • doorlatendheid van de bodem;
  • stijghoogten;
  • macrochemische kwaliteit van het grondwater.
    (voor meer informatie zoek ook op checklist van benodigde gegevens voor vaststellen toepasbaarheid van de techniek geohydrologische isolatie).

Deze gegevens kunnen worden verzameld door middel van een literatuurstudie en het uitvoeren van veldmetingen en een laboratoriumonderzoek (voor meer informatie zoek ook op aandachtspunten bij het geohydrologisch onderzoek).

De ligging van de onttrekkingsputten en het te onttrekken debiet worden in het saneringsontwerp vastgesteld.