Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, uitvoeringsvormen, technische gegevens onttrekken uit horizontale drains

Technische gegevens
Onderdelen van het drainagesysteem zijn: de drain met filterbed, de centrale pompput, waarin zuig-perspomp en het leidingwerk. Daarnaast behoren hierbij ook besturings- en controlesystemen. In de meeste gevallen zal het opgepompte grondwater voor lozing of infiltratie moeten worden gezuiverd. Een waterzuiveringsinstallatie vormt dan onderdeel van het systeem.

Het leggen van drains
Het leggen van drains vindt plaats met behulp van sleuvengravers of door middel van speciale drainagemachines. Met een drainagemachine kan, afhankelijk van de afmetingen van de machine, tot een diepte van circa 6 meter beneden het maaiveld een drain worden gelegd. Door middel van ‘messen’ wordt de drainsleuf gegraven, waarna de flexibele drainleiding, vanaf een haspel op de machine wordt afgerold. Eventueel wordt direct daarna de gehele sleuf tot aan het maaiveld met grof materiaal aangestort. Bij de uitvoering is het van belang dat de diverse procesgangen (graven, drain leggen, aanvullen) zo snel mogelijk op elkaar volgen, zodat de sleuf niet de gelegenheid krijgt om in te storten. Uiteraard kan de drainagesleuf, met name bij geringe diepten, ook handmatig worden gegraven.

Putinrichting
De drains sluiten aan op één of meerdere centrale pompputten. Deze zijn meestal van beton. Ook kunststof pompputten worden toegepast. In de put hangt een dompelpomp die op waterstanden in de put reageert. Geschikte dompelpompen zijn in meerdere typen leverbaar.

Materialen
Als drains worden vlakke of geribbelde geperforeerde buizen van kunststof (PVC, polyethyleen enz.) toegepast. De inwendige diameter bedraagt 50-150 mm. Omhullingsmaterialen zijn onder andere nylon (-doek of -kous), polystyreen korrels in folie, enz.