Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, verticale bronnen, aandachtspunten voor het ontwerp

Checklist aandachtspunten ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase
In onderstaande tabel zijn per toepassingsvoorwaarde de aandachtspunten voor de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase aangegeven. Een belangrijke conclusies uit de uitgevoerde projectevaluaties is dat veel problemen ontstaan als gevolg van onvoldoende onderzoek vooraf.

Aan de hand van de opgestelde hypothesen voor het toepassingsgebied is in tabel Checklist van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van technieken van geohydrologische isolatie en combinaties hiermee vast te stellen aangegeven welke informatie in de planvoorbereiding vereist is om een ontwerp te maken dat aan de gestelde toepassingsvoorwaarden voldoet.

Tabel Aandachtspunten planvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase techniek geohydrologisch isolatie met verticale bronnen vanuit gestelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarde

Optredende processen

planvoorbereidingsfase

uitvoeringsfase

nazorgfase

levensduur

•verstoppen putten

•samenstelling grondwater, korrelgradering bodem

•filteropbouw aanpassen aan gradering uitgeboorde grond

•onderhoud putten, monitoring

beheersniveau

•onvoldoende toestroming

•vooronderzoek naar bodemopbouw en doorlatendheden; pompproef uitvoeren

•adquate insteling

•ontwerp bijstellen op basis van verzamelde gegevens

•monitoring

onttrekkingsdebiet

•te grote toestroming

•vooronderzoek naar bodemopbouw en geohydrologisch e parameters

•optimalisatie puttenconfiguratie

•adequate instelling

•debietmetingen uitvoeren

herinfiltratie

•invloedssfeer onttrekking te groot

•infiltratiecapacteit bodem bepalen

•kwaliteit (macroparameters) te infiltreren water bepalen

•adequate instelling

•controle op werking

•onderhoud infiltratieputten

verstoring afdichtende lagen

•verstoring afdichtende lagen bij boren put met als gevolg verspreiding verontreinigende stoffen

•aanwezigheid afdichtende lagen

•controle op aanwezigheid en dikte van afdichtende lagen

 

Invloed op de omgeving

•verlaging van stijghoogten met verdroging als gevolg

•doorlatendheid bodem en weerstand slechtdoorlatende lagen

•inventarisatie gevoelige objecten

•bijstellen prognoses a.h.v. pompproef

•monitoren en volgen ontwikkelingen in de omgeving

Zettingen

•samendrukking van klei- en veenlagen

•aanwezigheid samendrukbare lagen

•historisch ‘lage’ stijghoogten

•opname bebouwing

•opname bebouwing; monitoring op stijghoogte (begrenzen debiet bij eisen aan zettingen)

Aandachtspunten voor het validatieproces
De opgestelde hypothesen dienen in de toekomst aan de hand van praktijkgevallen en/of laboratoriumproeven nog te worden getoetst op de volgende aspecten:

  • de levensduur: invloed verontreinigingssituatie op lange termijn- materiaalgedrag;
  • de restrisico’s: richtlijnen t.a.v. mate van flexibiliteit/overdimensionering;
  • de verstoring afdichtende bodemlagen: ontwikkeling methodiek voor controle achteraf.

In figuur Schema evaluatieproces is nader ingegaan op de activiteiten die noodzakelijk zijn om te komen tot validatie van de beschreven technieken.