Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, verticale bronnen in combinatie met een verticale afdichting, technische realiseringsmogelijkheden

Algemeen
Door het aanbrengen van een verticale afscherming zal de toestroming van grondwater naar het geohydrologische isolatiesysteem afnemen met als gevolg dat:

  • het benodigde onttrekkingsdebiet zal afnemen;
  • het optreden van grondwaterstandsverlagingen in de omgeving zal worden beperkt.

Bodemopbouw
Het toepassen van een verticale afscherming is alleen zinvol indien deze kan aansluiten op een slecht doorlatende laag. De keuze van het toe te passen type verticale afscherming wordt met name bepaald door de diepteligging van deze slechtdoorlatende laag, de aanwezigheid van obstakels in de ondergrond en de noodzaak tot het tevens vervullen van een grondkerende functie.

Uit de projectevaluaties is naar voren gekomen dat als gevolg van het intrillen van een stalen damwand of het stalen profiel voor de slurry- foliewand de ondergrond verdicht en dichtgeslagen raakt, met als gevolg dat de waterdoorlatendheid afneemt. Dit effect wordt nog versterkt indien daarnaast sprake is van het verdichten van een aanvulling.

Bodemchemie
De gehalten aan macroparameters zijn met name van belang voor het risico van verstopping van de onttrekkingsbronnen (voor meer informatie zoek ook op geohydrologische isolatie, toepassingsvoorwaarden). Het tevens installeren van een verticale afscherming heeft hier geen invloed op.

Verontreinigingssituatie
Bij de keuze van het type verticale afdichting (eventuele toe te passen coatings, slotafdichtingsmaterialen of mengselsamenstelling) en de contructie en materialen van de onttrekkingsbronnen dient rekening te worden gehouden met de aanwezige verontreinigende stoffen.

Het risico op het niet-beheersen van drijf- en zaklagen wordt verkleind door het aanbrengen van een verticale afdichting, omdat de verticale afdichting een belemmering vormt voor afstroming van drijf- en zaklagen.

Omgevingsfactoren
De keuze van het type verticale afdichting dient te worden afgestemd op de lokale omstandigheden. Indien veel puin, obstakels of grind in de ondergrond aanwezig zijn heeft een gegraven wand de voorkeur boven een verdringingswand.