Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, verticale bronnen, samenvatting resultaten

Samenvatting resultaten
Voor het functioneren van een geohydrologische isolatiesysteem met verticale bronnen zijn de toepassingsvoorwaarden levensduur, onttrekkingsdebiet en beheersniveau van doorslaggevend belang. De behandelde toepassingsvoorwaarden en de opgestelde toepassingsgebieden zijn in onderstaande tabel samengevat. Ook zijn in deze tabel de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepassingsgebied

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

levensduur

zie tabel Hypothese toepassingsgebied levensduur onttrekkingsbron

•buiten verontreinigd gebied 15 jaar haalbaar

•binnen verontreinigd gebied afhankelijk van verontreinigingssituatie en bodemchemie

•invloed van verontreinigingende stoffen in combinatie met macro-parameters op verstopping

•aantasting bronnen door verontreinigende stoffen

•periodieke kwaliteitscontrole filters

•metingen intredeweerstand

onttrekkingsdebiet

•afhankelijk van vergunningseisen

•sterk locatie- afhankelijk

•heterogeniteiten in de ondergrond

•dynamisch grondwaterstromingsregime

•debietmetingen uitvoeren

•relaties beheersniveau – onttrokken debieten leggen

beheersniveau

zie tabel Toepassingsgebied realiseerbaar beheersniveau

•bij homogene bodemopbouw geen problemen

•bij heterogene bodemopbouw haalbaarheid onzeker

•varianties in grondwaterstanden omgeving

•effecten van wijzigingen in omgeving

•grondwaterstandsmetingen uitvoeren voor controle op beheersdoelstelling

Herinfiltratie

zie tabel Hypothese toepassingsgebied van herinfiltratie van onttrokken grondwater

 

 

effecten op omgeving

indicatie van invloedssfeer: zie tabel Indicatie invloedssfeer

•sterk locatie- afhankelijk

•relaties grondwaterstandsverlagingen – effecten leggen

zettingen

zie tabel Hypothese toepassingsgebied ten aanzien van zettingen

•sterk locatie- afhankelijk

•zettingsparameters bepalen