Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, verticale bronnen, toepassingsgebied versus toepassingsvoorwaarden, herinfiltratie proceswater

Herinfiltratie proceswater

Algemene informatie
Er wordt naar gestreefd om de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken zo veel mogelijk te beperken door herinfiltratie. Middels vergunningsvoorwaarden kan de eis worden gesteld om (een deel van) het onttrokken water weer in de bodem te retourneren door infiltratie. Dit herinfiltreren van grondwater kan gebeuren door middel van infiltratiesloten, suppletie via beregening en door herinfiltratie in infiltratieputten. Voor grote hoeveelheden te herinfiltreren water dient te worden uitgegaan van herinfiltratieputten. Voor meer informatie zoek ook op onttrekken van grondwater, toepassingsgebied.

Een belangrijke belemmering voor een succesvolle infiltratie van water kan het gevaar van verstopping van de infiltratiebronnen zijn. De belangrijkste oorzaken van verstopping zijn:

  • chemische neerslag;
  • interactie tussen infiltratiewater en bodem;
  • gasbellen in het geïnfiltreerde water;
  • bacterieontwikkeling;
  • zwevende deeltjes in het infiltratiewater.

Bij het toepassen van herinfiltratie is het van belang om verouderingsverschijnselen van de infiltratiebronnen tijdig te signaleren. Indien bij een beginnende verstopping op tijd wordt inbegrepen, kan de verstopping meestal nog eenvoudig, door middel van schoonpompen, worden opgeheven. Gemiddeld wordt hiermee binnen enkele minuten pompen meer dan 80% van de verstoppingsweerstand verwijderd. Bij een ernstige verstopping dienen zwaardere middelen te worden toegepast. De benodigde regeneratie gebeurt dan mechanisch of chemisch.

In het algemeen is een uitgangspunt van het beleid dat gestreefd moet worden naar een reductie van de netto te onttrekken hoeveelheid grondwater, door herinfiltratie/retourbemaling toe te passen.

Resultaten projectevaluaties
Bij de in het kader van de Richtlijn Herstel en Beheer geëvalueerde projecten is herinfiltratie niet toegepast.

Hypothese toepassingsgebied
De mate waarin onttrokken grondwater geretourneerd kan worden is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden. Onderstaande tabel geeft een indicatie van het toepassingsgebied.

Tabel Hypothese toepassingsgebied van herinfiltratie van onttrokken grondwater

Wijze van herinfiltratie en bodemtype

Validatie-range

Percentage herinfiltratie van onttrekkingshoeveelheid

 

25%

50%

75%

100%

Suppletie via beregening

 

 

 

 

•klei

 
 
 
 

•veen

 
 
 
 

•slecht doorlatend zand

 
 
 
 

•doorlatend zand

 
 
 
 

•grind

 
 
 
 

Infiltratie in hetzelfde pakket

 

 

 

 

•klei

 
 
 
 

•veen

 
 
 
 

•slecht doorlatend zand

 
 
 
 

•doorlatend zand

 
 
 
 

•grind

 
 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar