Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, geohydrologisch, verticale bronnen, toepassingsgebied versus toepassingsvoorwaarden, verstoring afdichtende bodemlagen

Verstoring afdichtende bodemlagen

Algemene informatie
Bij het installeren van de pompputten kan het voorkomen dat er afdichtende bodemlagen moeten worden doorboord. Door het doorboren van afdichtende bodemlagen kan verspreiding van verontreinigende stoffen optreden. Bij het uitvoeren van de boringen dienen ten minste de volgende voorzorgsmaatregelen te worden genomen:

  • tijdens het boren dient schoon leidingwater te worden gebruikt als werkwater;
  • tijdens het boren dient bij afsluitende slechtdoorlatende lagen te worden vertoerd;
  • bij elke vertoering en bij het bereiken van de einddiepte dient het gebruikte werkwater direct uit het boorgat te worden verwijderd door het toevoegen van schoon werkwater onder in het boorgat;
  • alle doorboorde slecht doorlatende lagen dienen ruimschoots met zwellende klei te worden afgedicht. Indien mogelijk dient de zwellende klei tot 0,5 m boven en onder de ondoorlatende laag te reiken. De keuze van de zwelklei is afhankelijk van het type verontreiniging. Voor aromaten moet bijvoorbeeld bentoniet worden gebruikt, omdat gewone klei verhardt in plaats van zwelt.

Resultaten projectevaluaties
In het algemeen worden de doorsneden bodemlagen afgedicht met bentoniet of wordt een verloren casing toegepast. Dit wordt als voldoende ervaren. Wel wordt vanuit het bevoegd gezag soms geëist dat onttrekkingsbronnen die niet meer worden gebruikt, worden afgewerkt, om het risico van lekkage naar diepere watervoerende pakketten te voorkomen.

Hypothese toepassingsgebied
Bij het installeren van een geohydrologische isolatie kan het noodzakelijk zijn om afdichtende bodemlagen te doorboren. Om in die gevallen verspreiding van verontreinigingen te voorkomen als gevolg van het installeren van pompputten dient aan bovenstaande eisen te worden voldaan. Door een goede afdichting met bentoniet kan aan de gestelde toepassingsvoorwaarden (geen verstoring) worden voldaan.