Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, technieken en toepassingsvormen, snijkopzuiger

Technieken en toepassingsvormen baggeren - Klassieke snijkop

Het ontgravingselement van een klassieke snijkop bestaat uit een roterende snijkop. Afhankelijk van de grondgesteldheid is deze voorzien van messen of 'pickpoints'. Messen worden vooral gebruikt in klei, slib en losgepakt zand. In laatstgenoemde grondgesteldheden beperkt de snijfunctie zich tot het afbakenen van het baggerprofiel. Pickpoints worden gebruikt in harde klei, vastgepakt zand en (zachte) rots.
Bij regulier baggerwerk kan de mors oplopen tot 30% van de breshoogte. Mors wordt verwijderd door het uitvoeren van een opschoonslag.

De niet afgeschermde roterende klassieke snijkop zal, afhankelijk van de grondsoort, altijd een zekere mate van vertroebeling en mors veroorzaken. De grondgesteldheid (klei, gepakt zand) kan de toepassing van een snijkopzuiger voor het baggeren van verontreinigde waterbodem noodzakelijk maken. Om verspreiding van verontreinigingen naar de omgeving te voorkomen, kan de desbetreffende waterloop tijdelijk van de omgeving worden afgesloten.

Technieken en toepassingsvormen baggeren - Milieusnijkop

In tegenstelling tot de gewone open snijkop is de milieusnijkop aan de bovenzijde voorzien van een schild waardoor vertroebeling van het omringende water wordt voorkomen. De snijkop bestaat uit conisch opgestelde messen die langzaam om hun as worden gedraaid. De milieusnijkop is geschikt voor het baggeren van dunne lagen slib. Door een scharnierende ophanging kan de snijkop nauwkeurig op de gewenste diepte in een horizontale positie worden gehouden.

Technieken en toepassingsvormen baggeren - Milieuschijfsnijkop

Bij de milieuschijfsnijkop wordt de grond losgesneden met behulp van een cilindervormige snijkop die om een verticale as draait en aan de onderzijde afgesloten is met een vlakke plaat. De snijkop is afgeschermd van het omringende water door een cilindervormige plaat die telkens om het mes wordt geroteerd bij het veranderen van de zwaairichting van het baggerschip. Bij een kleinere breshoogte dan de meshoogte van de snijkop wordt ter plaatse van de bres de snijkop afgeschermd door een automatisch in hoogte verstelbaar schild. De afscherming van de kop zorgt ervoor dat de uitwisseling met het omgevingswater minimaal is. Voor het nauwkeurig baggeren van taluds kan de oriëntatie van de snijkop worden aangepast. De schijfsnijkopzuiger is met name geschikt voor het baggeren van (dunne) lagen slib die met een hoge concentratie worden aangezogen. De laagdikten kunnen variëren van 0,1 tot 0,8 m. De milieuschijfkop is geïllustreerd in de figuur.

Technieken en toepassingsvormen baggeren - Veegkop

De veegkop is vergelijkbaar met de sleepkop van een hopperzuiger. De zuiger combineert daarmee de voordelen van een stationaire zuiger voor het baggeren van relatief grote oppervlakken en die van het gebruik van een veegkop zonder draaiende delen zodat vertroebeling beperkt blijft. De veegkop is aangebracht aan het einde van de zuigbuis en is opgesteld loodrecht op de zwaairichting. Door een verstelbaar vizier wordt de veegkop beurtelings geopend en gesloten respectievelijk in de zwaairichting en tegengesteld daaraan. De aangesneden grond wordt met een minimum aan omgevingswater gemengd. De aangesneden laagdikte varieert tussen de 0,2 en 0,6 m.

De veegkopzuiger is geschikt voor het baggeren van slib.

Wormwiel

De milieuwormwielzuiger is eveneens speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verontreinigde waterbodem. Voor het verwijderen van materiaal is aan de zuigmond een wormwiel bevestigd. De wormwielzuiger is geschikt voor het verwijderen van lagen slib, zachte klei en losgepakt zand die over een grote oppervlakte verspreid zijn. Door automatisering van het baggerproces worden met dit systeem eveneens goede resultaten verkregen met betrekking tot baggernauwkeurigheid (ook in taluds), minimale mors en turbulentie.

Technieken en toepassingsvormen baggeren - Schaafkop

De schaafkop is een platte, open trechter waarin slib wordt geduwd als gevolg van de heen en weer gaande beweging van het baggerwerktuig. Overtollig water wordt daarbij weggedrukt. Tijdens het baggeren meten porositeitsmeters de dichtheid in de kop om zo het proces te optimaliseren. Te stijve specie wordt met speciale mixers tot een verpompbaar mengsel vermalen. Wanneer de schaafkop geheel met slib gevuld is, zuigt de baggerpomp van het schip de kop leeg via de zuiginlaat en perst de vervuilde specie naar het stort. De schaafkop is eenzijdig werkend uitgevoerd. De arm wordt teruggezwaaid door zijlieren. Voorwaarde voor het effectief inzetten van de schaafkopzuiger, zijn grote oppervlakten verontreinigde waterbodem.