Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, principe van de techniek, hydraulische stofzuiger

Met de hydraulische stofzuiger wordt een werktuig bedoeld waarmee de waterbodem kan worden afgezogen. Dit kan nodig zijn bijvoorbeeld bij het opruimen van achterblijvende mors als gevolg van een baggeroperatie met een ander werktuig, of bij het verwijderen van een dunne laag slib op een zandige bodem. Voorwaarde voor het succesvol inzetten van een dergelijke methode is dat de aanzuigsnelheid afgestemd is op het opzuigen van de toplaag en dat de daaronder liggende laag niet wordt opgenomen. Bij een gevarieerde bodemgesteldheid (korrelgrootte, gepaktheid, grondsoort etc.) kan dit problemen geven en kunnen als gevolg van erosie door de snelheid van het aangezogen mengsel, kraters ontstaan. Voor het effectief opzuigen van slib, dat wil zeggen met minimale bijmenging van proceswater, wordt de zuigmond voorzien van een afzuigkap waarmee tevens de omvang van het aangezogen oppervlak is begrensd. De baggerspecie kan in een beunbak worden gestort of in een aangrenzend depot.
Een hydraulische stofzuiger kan effectief worden ingezet indien aan de voorwaarde van een geschikte bodemgesteldheid is voldaan.
Een voorbeeld van een hydraulische stofzuiger is een klokpomp met afzuigkap die in een hydraulische kraan wordt gehangen, zie onderstaande figuur.