Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, principe van de techniek, kleinschalig materieel

Voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in smal en ondiep water is divers kleinschalig materieel beschikbaar. De toegepaste technieken zijn vergelijkbaar met de elders in deze handleiding beschreven mechanische en hydraulische technieken. Het verschil zit met name in de benodigde werkruimte en de te bereiken productiecapaciteit. Door Stowa is in 2001 een rapport opgesteld geheel gewijd aan kleinschalige baggertechnieken [lit. 15]. Onderstaand schema is hieruit overgenomen.

Tabel: Vuistregels voor toepassingsgebied voor kleinschalige baggertechnieken [bron: Stowa, 15]

Kosten
De kosten voor kleinschalig baggermaterieel zijn sterk afhankelijk van de projectomstandigheden en omvang. Onder andere in de publicatie 'Oever- en baggerwerk GWW' [Elsevier, lit. 20] zijn prijsindicaties voor diverse werkzaamheden en omstandigheden opgenomen.