Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, principe van de techniek, ploeg

Met de ploeg wordt een werktuig bedoeld waarmee achtergebleven oneffenheden op de waterbodem als gevolg van een baggeroperatie kunnen worden afgevlakt, en waarmee ook een ondiepe sliblaag naar dieper water kan worden geschoven. De ploeg wordt voortgetrokken door een sleepboot.
De ploeg kan nuttig worden ingezet op plaatsen waar door het reguliere materieel niet kan worden gebaggerd, vanwege de beperkte diepte of vanwege de slechte bereikbaarheid zoals bijvoorbeeld nabij oevers of rondom steigers. Het gaat daarbij om korte afstanden van meestal niet meer dan 50 m. Over langere afstanden van meer dan 150 m, verliest de ploeg haar efficiëntie. Een voorbeeld van gebruik van een ploeg is bij het onderhoudsbaggerwerk in de haven van Rotterdam, waar het slib van ondiep water naar dieper water wordt geschoven zodat een passerende sleephopperzuiger of een grijperkraan het baggerslib kan verwijderen.
Nadeel van de ploeg is dat agitatie optreedt die gepaard gaat met turbulentie. Tevens zijn zowel de horizontale als de verticale nauwkeurigheid niet van dien aard, die men verwacht bij milieuvriendelijk baggermaterieel. Deze aspecten dient men in ogenschouw te nemen bij de keuze om een ploeg in te zetten.