Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, principe van de techniek, scraper dredger

De Scraper Dredger is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van de verontreinigde toplaag in kleine wateren zoals sloten, kanalen, meren etc. Evenals de varende bulldozer wordt het apparaat bij voorkeur toegepast in rechte watergangen. Het werktuig wordt voortgetrokken door een kabel. Het principe van de scraper dredger berust op een roterend systeem van over de waterbodem bewegende kunststof bladen die op een ronddraaiende ketting zijn gemonteerd. De inlaat is voorzien van een klep waarmee de dikte van de aangesneden laag kan worden ingesteld. Deze laagdikte varieert van 0,18 tot 0,3 m. Het aldus verzamelde materiaal wordt in een beun gebracht en vandaar met een pomp in een langszij liggende bak of in een aangrenzend depot gepompt. Door de rotatiesnelheid van de scraperketting af te stemmen op de verhaalsnelheid van de trekkabel en vice versa, is het aangesneden volume gelijk aan het opgenomen volume, waardoor slechts een minimum aan proceswater wordt opgenomen. De rotatiesnelheid van de scraperketting en de voorwaartse snelheid van het werktuig, 0,3 m/s, is zodanig laag dat optredende turbulentie minimaal is. Na voltooiing van een baggersnede wordt het werktuig teruggehaald voor het uitvoeren van een volgende snede òf, indien de baggerbreedte slechts één snede breed is, worden de ankers verzet naar een volgende positie. De verhaallengte bedraagt circa 250 m.
Het werktuig beschikt over ballasttanks waar water in- en uitgepompt wordt om het werktuig op de juiste baggerdiepte te brengen. De maximale baggerdiepte bedraagt 1,2 m. Het werktuig kan over de weg worden getransporteerd.

De scraper dredger is vooral geschikt voor het baggeren van dunne lagen slib en laagveen, en minder geschikt voor het opnemen van zand en klei. Hoewel er nog maar weinig praktijkervaring is opgedaan met de scraper dredger, is deze positief van aard ten aanzien van de te behalen resultaten.