Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren en transporteren, principe van de techniek, varende bulldozer

De varende bulldozer is één van de kleinschalige baggerwerktuigen die speciaal ontwikkeld zijn voor het schoonbaggeren van dichtgeslibde sloten en kleine watergangen. Het apparaat komt vooral tot zijn recht in rechte sloten en watergangen die niet vanaf de wal kunnen worden gebaggerd als gevolg van bijvoorbeeld opstallen, bomen of plantengroei. Met de bulldozer wordt door middel van een lier baggerspecie opgeschoven naar een verzamelpunt en daar met een overslagkraan in waterdichte transportmiddelen geladen of direct in een aangrenzend depot gebracht. Het blad is in breedte en hoogte verstelbaar en kan daarmee aangepast worden aan de plaatselijke situatie.
Men kan in dit geval niet spreken van een werktuig dat specifiek voor milieuvriendelijk baggeren is ontwikkeld in termen van het voorkomen van vertroebeling, mors, procescontrole en dergelijke. Echter, voor het baggeren van kleine watergangen is men aangewezen op dit soort eenvoudige werktuigen. Om toch milieuverantwoord om te gaan met de baggeroperatie en het gebaggerde materiaal, moeten voorwaarden hiervoor worden geformuleerd zoals bijvoorbeeld:

  • tijdens de baggeroperatie de betreffende watergang afsluiten van het omgevingswater;
  • een terrein grenzend aan het baggerwerk inrichten voor het indikken van de baggerspecie tot een steekvaste massa ten behoeve van transport;
  • het uit het indikken afkomstige proceswater behandelen alvorens dit te lozen op het oppervlaktewater;
  • voor de afvoer van de baggerspecie naar een depot gebruik maken van gesloten containers;
  • extra aandacht besteden aan persoonlijke bescherming en hygiëne.