Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

G8 Baggeren en transporteren, begrippenlijst

Achtergrondvertroebeling
Vertroebeling buiten invloed van de baggeractiviteit als gevolg van plaatselijk sedimenttransport, hydrologische- en meteorologische omstandigheden, passerende schepen, het aan- en afmeren van beunbakken e.d.; zie ook vertroebeling.

Ankerspudpalen
Eén of meerdere stalen palen aan boord van het baggerwerktuig die men kan laten zaken tot in de waterbodem zodat daarmee het baggerwerktuig wordt verankerd.

APV
Algemene Plaatselijke Verordening.

Baggerketen
De combinatie van werktuigen waarmee het geheel van activiteiten van ontgraven, transporteren, verwerken en deponeren van baggerspecie wordt uitgevoerd.

Baggerspecie
Gebaggerde grond.

Baggernauwkeurigheid
De horizontale en verticale bandbreedte waarbinnen de waterbodem kan worden gebaggerd.

Binnenwateren
Alle wateren binnen de kustlijn, zijnde de laagwaterlijn, inclusief de zeearmen en de Waddenzee.

Bres
Talud van nog niet gebaggerde waterbodem ter plaatse van het ontgraafelement.

Bressen
Bezwijken van het talud ter plaatse van het ontgraafelement als gevolg van de baggeractiviteit.

(Schijnbare) concentratie
Verhouding tussen het gebaggerde of geproduceerde volume per tijdseenheid en het mengseldebiet in de persleiding.

Depot
Opslagruimte voor verontreinigde baggerspecie onder water of op het land.

DTM
Digitaal Terrein Model: softwarematige weergave van de bodem of waterbodem en te baggeren lagen op basis van x-, y- en z-coördinaten.

Grondeigenschappen
Het geheel van parameters waarmee de fysieke eigenschappen van de grond wordt beschreven ten behoeve van het vaststellen van de baggerbaarheid of andere functionele behoeften, de verwerking en opslag in depot van de gebaggerde grond.

Hefspudpalen
Op en neer beweegbare palen aan boord van een baggerwerktuig waarmee het werktuig deels of geheel uit het water kan worden getild zodat een vast werkplatform wordt verkregen.

Hydraulisch baggeren
Het gebruik maken van de mechanische actie van een graafelement voor het ontgraven van de grond en het als gevolg van de werking van het graafelement ontstane grond-watermengsel verpompen via een zuig- en persleiding.

Hydraulisch transport
Transport van een mengsel van baggerspecie en water door een pijpleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van een pomp.

Maaknauwkeurigheid
De marges van afmetingen waarbinnen een werk kan worden gemaakt; zie ook opleveringstoleranties.

Mechanisch baggeren
Het gebruik maken van de mechanische actie van een graafelement voor het ontgraven van de grond.

Meetnauwkeurigheid
De marges waarbinnen afmetingen kunnen worden gemeten met de beschikbare meetapparatuur.

MER
Milieueffectrapportage.

Milieubaggeren
Het verwijderen van verontreinigde waterbodem met een zo hoog mogelijke concentratie, waarbij de kans op ongewenste effecten minimaal is door het realiseren van een minimum aan mors en vertroebeling en een hoge baggernauwkeurigheid met betrekking tot de te baggeren verontreinigde lagen.

Milieurendement
Balans van vermindering van (potentiële) milieubelasting/risico en van milieubelasting en -effecten door sanering, opbrengsten en verbruik versus kosten van verwijdering, verwerking, reiniging en berging.

Mors
Het deel van het aangesneden profiel dat niet door het transportsysteem wordt meegenomen, of bodemmateriaal dat als gevolg van de baggeractiviteit anderszins op de gebaggerde bodem terechtkomt.

Opleveringstolerantie
De marge van de afmetingen waarbinnen het werk moet worden opgeleverd.

Opschoonslag
Het (deels) verwijderen van mors dat achtergebleven is bij het baggeren van de waterbodem met een nauwkeurige en milieuvriendelijke baggertechniek dan wel het zorgvuldig (na)baggeren van de bodem vóór oplevering.

Plaatsbepalingssysteem
Systeem waarmee de positie van een baggerwerktuig, met het graafelement, en meetwerktuig op de baggerlocatie kan worden bepaald.

PMV
Provinciale Milieuverordening.

Positienauwkeurigheid
De nauwkeurigheid waarmee een baggerwerktuig met het graafelement in positie kan worden gebracht.

Saneringsrendement
Verhouding tussen de verontreinigingsvracht die vóór de sanering aanwezig is en de aanwezige verontreinigingsvracht ná uitvoering van de sanering.

Snijproductie
Volume aangesneden grond door het graafwerktuig in, in situ m³ per eenheid van tijd.

VBKO
Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken.

Vertroebeling
De (tijdelijke) aanwezigheid van vaste bestanddelen in de waterkolom als gevolg van baggerwerkzaamheden. Een maat voor de vertroebeling is de concentratie van sediment aangeduid in mg/l.

(Grof) vuil
(Grote) bestanddelen die geen deel uitmaken van de grondgesteldheid van een waterbodem maar wel een vertragende invloed hebben op het baggerproces of in het geheel niet door het gekozen werktuig kunnen worden verwijderd.

Werkbaarheid
Het percentage van de werktijd welke het werktuig effectief kan worden ingezet onder heersende klimatologische omstandigheden.

Wbb
Wet bodembescherming.

Wbr
Wet beheer rijkswateren.

Wm
Wet milieubeheer.

Wro
Wet ruimtelijke ordening.

Wvo
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Zuigcapaciteit
Volume opgezogen grond in situ m3 per eenheid van tijd.