Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

H Behandelen en bestemmen van baggerspecie

Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide beschrijving van verwerkingstechnieken voor baggerspecie, waarbij naast de in situ aanpak de volgende clusters zijn onderscheiden:

  1. Zeven en ontwateren
  2. Fractiescheiding
  3. Natuurlijke technieken
  4. Chemische en thermische technieken
  5. Immobilisatietechnieken

De beleidsmatige context voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is echter gewijzigd met de inwerkingtreding van de Waterwet. Hieronder wordt kort ingegaan op huidige beleidsmatige context,

Beleidsmatige context
Met de inwerkingtreding van de Waterwet zijn waterbodemsaneringen verleden tijd: het wettelijke kader is komen te vervallen (op een aantal overgangs- en samenloopgevallen na). Een nieuw wettelijk kader, waarbij de waterkwaliteit het uitgangspunt is, deed in 2010 zijn intrede. Het treffen van maatregelen, louter om kwaliteitsredenen, gebeurt nu in het kader van de zesjarige plancycli van de waterbeheerplannen van het Rijk en de waterschappen. Afwegingen voor het treffen van maatregelen hebben zich dan ook verlegd naar integrale planprocessen, waarin de waterbodem een rol kan spelen, naar planprocessen voor ruimtelijke ontwikkelingen, natuurbeheerplannen (Natura 2000-gebieden) en gemeentelijke waterplannen. Hiervoor is een (niet dwingend voorgeschreven) technisch instrument ontwikkeld: de Handreiking beoordelen waterbodems.

Dit betekent niet dat er niet (meer) zal worden gebaggerd. Waterbeheerders en in mindere mate derde partijen, zoals eigenaren of nautische beheerders kunnen baggeren om de volgende redenen:

  • Beheer en onderhoud en / of nautisch beheer (legger of onderhoudsmaat als uitgangspunt; vrijgesteld van vergunningplicht)
  • Ingrepen in de waterbodem in het kader van aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (vergunningplicht Waterwet)
  • Ingrepen in de waterbodem ter verbetering van de waterkwaliteit (plan- en programmatische aanpak zesjarige cycli stroomgebied- en waterbeheerplannen van de waterbeheerders)

Wanneer er sprake is van het behandelen en bestemmen kan men aansluiten bij de bestaande en bekende technieken. In navolgende pagina’s wordt daarop ingegaan. Daar waar over waterbodemsanering wordt gesproken kan ook worden gelezen: “ingreep in de waterbodem”.

Meer informatie:
Beleidsblad Aanpak waterbodems Wet bodembescherming
Beleidsblad (waterbodems in de) Waterwet