Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Checklists benodigde informatie ter beoordeling toepasbaarheid technieken voor sanering waterbodems

Bij het maken van een onderbouwde inschatting van de toepasbaarheid van bepaalde technieken voor de sanering van waterbodems, wordt onderscheid gemaakt in:

Methoden

Technieken

In situ behandeling (ISB).

 

Directe toepassing (DT).

 

Verwerking met behulp van:

•ontwateringstechnieken (OT);

•scheidingstechnieken (ST);

•natuurlijke technieken (NT);

•chemische en thermische technieken (TT);

•immobilisatietechnieken (IT).

In de eerste tabel hieronder wordt een checklist op methodeniveau gegeven, waarin alle aspecten zijn opgenomen die betrekking hebben op de fysische en chemische parameters van waterbodemmateriaal c.q. te baggeren specie. Deze informatie dient om verschillende redenen (financieel, technisch, milieuhygiënisch dan wel in het kader van doelmatigheid) aanwezig te zijn voor een onderbouwde inschatting van de toepasbaarheid van technieken vallend binnen de betreffende methode.

Checklist van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van de saneringsmethode vast te kunnen stellen

Aspecten

ISB

DT

Verwerken

Verontreinigingssituatie:

•aanwezigheid en aard puur product

•aard en gehalten aan verontreinigende stoffen

•fysische parameters verontreinigingen

•biologische afbreekbaarheid

•toxiciteit verontreiniging

•beschikbaarheid verontreinigingen/ mobiliteit

Bodemopbouw:

•bodemsamenstelling

•gelaagdheden/dichtheden

•positie slecht doorlatende lagen

Bodemeigenschappen

•adsorptie-/desorptiecapaciteit

•fractie organische stof

•lutumgehalte

•drogestofgehalte

•korrelverdeling

Bodemchemie:

•ijzer-, calcium- en mangaangehalte

•aanwezigheid nutriënten

•pH, redoxpotentiaal

•chloride sulfaat

•beschikbaarheid verontreinigingen

Bodemmechanica:

•zettingsgevoeligheid

•porositeit

Functie gebied

 

!!

!!

!!

!!

!!

!!

 

!!

!

!

 

!!

!!

!!

!!

(!)

 

!!

!!

!!

!

!!

 

!

!

!!

 

!!

!!

*

!!

!!

!!

 

!

-

-

 

-

!

!!

!!

-

 

!

-

*

!!

!

 

*

-

!!

 

!!

!!

*

(!)

*

(!)

 

-

-

-

 

*

!!

!!

(!)

(!)

 

(!)

(!)

(!)

(!)

(!)

 

-

-

-

–niet van toepassing

* punt van aandacht

! van belang voor de toetsing van de toepasbaarheid van de methode

(!) van belang afhankelijk van de verwerkingstechniek

!! essentiële informatie voor de toetsing op toepasbaarheid

 

ISB : In situ behandeling

DT : Directe toepassing

In de tabel hieronder is een vergelijkbare tabel op techniekniveau opgenomen om tot een oordeel over de verwerking van partijen baggerspecie te komen.

Checklist van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van ex situ verwerkingstechnieken vast te kunnen stellen

Parameter

Eenheid

OT

ST

NT

TT

IT

Vochtgehalte

% m/m

$

$

$

$

$

Fractie organische stof

% van de droge stof

!!

!!

!!

!!

!

Puingehalte 2-32 mm

% van de droge stof

!

!!/$

!

!

!

Puingehalte >32 mm

% van de droge stof

$

$

$

$

$

Afvalgehalte 2-32 mm

% van de droge stof

!

!!/$

!

!

!

Afvalgehalte > 32 mm

% van de droge stof

$

$

$

$

$

Fractieverdeling:

< 2 µm; < 16 µm;

< 32 µm; < 50 µm;

< 63 µm; < 125 µm;

< 250 µm; < 500 µm;

< 1000 µm; < 2000 µm

fracties in % van de minerale delen

(0-2000 µm)

!!/$

!!/$

!!/$

!!/$

!/$

CaCO3

% van de droge stof

*

$

*

*

*

Bodemchemie:

•aanwezigheid nutriënten;

•beschikbaarheid van verontreinigingen

 

-

 

-

 

-

 

!

 

-

 

!

 

!!

 

!!

 

-

 

-

 

-

 

-

pH, redoxpotentiaal

-

*

*

*

*

!

Verontreinigende stoffen:

soort stoffen

gewogen gemiddelde

minimale concentratie

maximale concentratie

aantal analyses

gewogen gemiddelde uitloging

verdeling van de verontreini gende stoffen over de verschil lende fracties (alleen in zeer specifieke gevallen)

verdeling o.s. over de fracties

soort olie (benzine, kerosine/ petroleum, diesel/huisbrandolie)

biologische afbreekbaarheid

 

 

mg/kg d.s.

mg/kg d.s.

mg/kg d.s.

-

mg/kg d.s.

mg/kg d.s.

 

 

mg/kg d.s.

mg/kg d.s.

 

-

 

-

!!

!!

!!

!!

*

*

 

 

-

-

 

*

 

-

!!

!!

!!

!!

*

!!

 

 

!

*

 

*

 

!!

!!

!

!

!!

*

!

 

 

!

!!/$

 

!!

 

!!

!!

!!

!!

!!

*

!

 

 

!

-

 

-

 

-

!!

!!

!!

!!

-

*

 

 

!

-

 

-

: niet van belang

* : punt van aandacht

! : van belang voor toetsing toepasbaarheid techniek

!! : essentiële informatie voor toetsing toepasbaarheid techniek

$ : van belang voor de kosten

 

OT : ontwateringstechnieken

ST : scheidingstechnieken

NT : natuurlijke technieken

TT : chemische en thermische technieken

IT : immobilisatietechnieken