Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Ketens voor verwerking van baggerspecie

In de praktijk blijken voor de verwerking van baggerspecie een beperkt aantal ketens operationeel te zijn. Theoretisch kunnen de verschillende verwerkingstechnieken echter op zeer diverse wijzen worden gecombineerd tot een zeer groot aantal mogelijke verwerkingsketens. Onderstaande figuur geeft hiervan een voorbeeld. In deze figuur zijn ook opgenomen het direct gebiedsgericht toepassen, en het storten, hoewel de baggerspecie daarbij geen bewerkingen ondergaat.

Voor de samenstelling van de ketens geldt, dat uitsluitend die technieken hiervoor kunnen worden gebruikt die volgens deze digitale richtlijn als ‘goed toepasbaar’ zijn beoordeeld voor de te verwerken specie. Bij de samenstelling van logische ketens/varianten gelden tevens de volgende overwegingen:

  • de kosten van de techniek, uitgedrukt per ton droge stof van de totale input;
  • de effectiviteit van de techniek, gemeten naar (zekerheden van) productkwaliteit bij een gegeven bandbreedte in samenstelling;
  • het rendement van de techniek, gemeten naar de mate waarin producten herbruikbaar zijn, dan wel nuttig toegepast kunnen worden en de omvang hiervan in relatie tot de residustroom;
  • de milieueffecten van verwerking.

Deze aspecten kunnen in saneringsonderzoek worden gebruikt als negatieve selectiecriteria, op basis waarvan technieken worden verworpen, of niet voor nadere uitwerking in aanmerking komen.
Ketens, die naast gebiedsgerichte toepassing en storten uit bovenstaande figuur kunnen worden gedestilleerd en in de praktijk veel voorkomen, zijn:

  • rijpen en toepassen;
  • landfarmen (na ontwateren) en toepassen;
  • sedimentatie in bekkens en storten fijne fractie;
  • sedimentatie in bekkens en biologisch behandelen fijne fractie met toepassen;
  • fractiescheiding (classificatie) en (ontwateren met) storten fijne fractie;
  • fractiescheiding, polishing van de grove fractie (zand) met ontwateren en storten fijne fractie;

Daarnaast zijn er diverse andere ketens denkbaar, die in de praktijk (nog) niet (veel) worden toegepast en waarbij chemische, thermische en immobilisatietechnieken een rol spelen.