Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Literatuurlijst

 1. Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie; Ministerie van VROM 1993.
 2. Beleidsnota Actief Bodembeheer Rivierenbed.
 3. Bouwstoffenbesluit; Brochure Ministerie van VROM, Den Haag 1995.
 4. Eindrapport Ontwikkeling Saneringsprocessen waterbodem; POSW-1, RIZA 1991.
 5. Eindrapport Ontwikkeling Saneringsprocessen waterbodem; POSW-2, RIZA 1997.
 6. Evaluatie nota Water; Kamerstuk 21250, vastgesteld in de Tweede Kamer 20 maart 1995.
 7. Inventarisatie waterbodems, aanbod en bestemmingen; RIZA 1998.
 8. Kabinetsstandpunt over de vernieuwingen van het bodemsaneringsbeleid; VROM, Den Haag 1997.
 9. Leidraad Bodembescherming delen A en B; Sdu Uitgevers, losbladige uitgave.
 10. Omgaan met verontreinigde grond; Brochure Ministerie van VROM, Den Haag 1996.
 11. Op weg met het Bouwstoffenbesluit; een handleiding voor het werken met het Bouwstoffenbesluit CUR-publicatie 96-1, tweede (herziene) druk, juni 1996.
 12. Vierde Nota voor de Waterhuishouding; regeringsvoornemen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag, september 1997.
 13. Werken met secundaire grondstoffen; Interprovinciaal beleid voor de milieuhygiënisch verantwoorde toepassing van grondstoffen in werken; 2e en geactualiseerde druk; IPO, Den Haag 1995.
 14. Wettelijke regeling van de bodemsanering; Meijenfeldt, H.G. von; Koninklijke Vermande, Lelystad 1994.
 15. Protocol voor het Oriënterend onderzoek; Sdu Uitgevers, Den Haag 1994.
 16. Richtlijn Nader onderzoek Waterbodems; AKWA/RIZA-nota 2001.052; maart 2002.
 17. BRL 9335; Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO- attest- met productcertificaat voor Grond; SIKB; Gouda februari 2006.
 18. BRL 9309; Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO- attest- met productcertificaat voor Producten uit grondreinigingsinstallaties; KIWA, Rijswijk 1998. BRL 9306; Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO- attest- met productcertificaat voor Zand uit baggerspecie voor toepassing in GWW-werken en beton- en metselwerken; KIWA, Rijswijk 1998.
 19. Beheersplan Baggerbewerkingsinrichting Zwartenberg; Hoogheemraadschap West-Brabant, februari 1998.
 20. Haalbaarheidsstudie Grootschalige Verwerking Baggerspecie; POSW – RIZA, 1995.
 21. Handboek Wet milieubeheer; Sdu Uitgevers. losbladige uitgave.
 22. Wet verontreiniging oppervlaktewater.
 23. Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit.
 24. POSW-fase 2 rapport deel 22: Milieubeoordeling van verwerkingsketens voor verontreinigde baggespecie: Eindrapport. TNO-MEP / RIZA.
 25. Besluit vrijstelling Stortverbod buiten inrichtingen; Staatsblad 8 december 1997, nr. 664.
 26. Programmering en Monitoring Tienjarenscenario Waterbodems,Tussentijdse monitoring 2002-2003, 18 juni 2004.AKWA rapportnummer 04.004, RIZA werkdocumentnummer 2004.094X.
 27. Evaluatie nota Verwijdering baggerspecie.
 28. Minimale VerwerkingsStandaard; VROM; bijlage bij brief 5 april 2004; TK 2003/04 200 XI, nr.90.
 29. Wijzging Regeling vaststelling kwaliteit klasse-indeling onderhoudspecie. VROM. 11 december 1999, nr. DBO/199243878.
 30. Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek NVN5720; NNI; maart 2000.
 31. Asbest Monsterneming en en analyse van asbest in waterbodem en baggespecie NTA5727; NNI; augustus 2004.
 32. T2000 Natte deeltjesscheiding Karakterisatie van grond en baggerspecie;TNO; augustus 1995.
 33. Kabinetsstandpunt waterbodems; 8 juli 2005.
 34. Herziene Wet bodembescherming; VROM; 1-1-2006.
 35. Saneren we goed?; AKWA-WAU; juli 2005.
 36. Nationaal Bestuursaccoord Water; V&W / IPO/ VNG / UvW; juli 2003.
 37. Landelijke waterbodemopgave: bestandsopname 2005; AKWA rapportnr 05.010; februari 2006.
 38. Water in beeld; Riza; 2005.
 39. Maatschappelijk Kosten-Baten Analyse Waterbodems; AKWA; november 2004.
 40. Handreiking verspreiding en toepassing van bagger; project bagger en bodem; mei 2004.