Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Milieu-effecten op hoofdlijnen bij de afvoer van baggerspecie

Bij het afvoeren van baggerspecie die niet kan worden verspreid bestaan de volgende twee opties vergelijk H1- 1 t/m 3!:

  1. bergen in (grootschalige) depots; of
  2. verwerken tot een herbruikbaar of toepasbaar product.

Door berging wordt het verspreidingsrisico geminimaliseerd, maar wordt een groot ruimtebeslag ingenomen. Ruimtebeslag wordt zeker in ons land als een ernstig (negatief) milieueffect gezien.
Ook zullen de depots eeuwige nazorg vergen en blijft de verontreiniging in potentie aanwezig.

Verwerken tot een herbruikbaar of toepasbaar product is het andere spoor, maar dit leidt in meer of mindere mate tot een milieubelasting.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is verwerken gevolgd door hergebruiken of toepassen in beginsel de meest gewenste optie. Hierdoor wordt zowel het ruimtebeslag van depots als het gebruik aan primaire grondstoffen geminimaliseerd. Bovendien wordt, naast de reductie van het verspreidingsrisico, ook de vracht (bij afbraaktechnieken) of de beschikbaarheid (bij immobilisatietechnieken) van de verontreiniging verminderd. In tegenstelling tot bij storten wordt het probleem opgelost en niet tot in zekere mate doorgeschoven naar de toekomst.