Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Behandelen en bestemmen van baggerspecie, Trends en ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling in het beleid is de verschuiving in de methoden van de kwaliteitsbeoordeling van het waterbodemsediment en de baggerspecie. Deze beoordeling verschuift steeds meer in de richting van een inschatting van de actuele in plaats van de potentiële risico’s voor mens en ecosysteem.
In dit verband is dan ook in de NW4 aangekondigd, dat de toetsingswaarde (klasse 2/3 grens) in de toekomst zal verdwijnen en plaats zal maken voor de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico).
Een andere belangrijke beleidsontwikkeling betreft de verschuiving van de doelstelling van de saneringen. Waar vroeger de kwaliteit beleidsmatig moest worden teruggebracht tot een multifunctioneel niveau (streefwaarde), zet het beleid nu in om dit meer vanuit een functiegerichte aanpak te realiseren.
In een aantal gebieden is de waterbodemproblematiek zo omvangrijk, dat zelfs een functiegerichte aanpak van de verontreiniging technisch en financieel nauwelijks tot niet haalbaar is. Zeker in situaties waar na een eventuele verwijdering herverontreiniging zal gaan optreden vanwege de aanvoer van verontreinigd zwevend stof, geeft een saneringsvariant gebaseerd op een verwijdering van de verontreiniging slechts een beperkt milieurendement. Een aanpak gericht op risicobeheersing is in dergelijke gevallen een zinvol alternatief. Deze gedachtegang heeft vorm gekregen in actief waterbodembeheer.
Voor het rivierengebied met de omvangrijke uiterwaarden, waar diffuus verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen worden aangetroffen, is voor waterbodemverontreiniging het actief bodembeheer beleidsmatig uitgewerkt. De komende jaren zal dit ook voor waterbodems in het landelijke gebied, in geval van verhoogde achtergrondswaarden, verder vorm (moeten) krijgen.
Andere meer techniekgebonden trends en ontwikkelingen worden behandeld in de betreffende technische onderdelen van de richtlijn.

Met de inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit per 1 juli 2008 zal de toepassing van baggerspecie (hergebruik) naar verwachting een nieuwe stimulans krijgen. Door het besluit wordt een flexibeler beleidskader neergezet waardoor meer ruimte ontstaat voor maatwerk.