Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ aanpak van waterbodems, Monitoring van verontreinigde waterbodems

Wanneer de risico’s van de verontreinigde locatie beperkt lijken te zijn, kan ook besloten worden de locatie gedurende meerdere jaren intensief te monitoren. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan verspreiding van stoffen en eco(toxico)logische effecten. Eventueel kan tijdens de monitoring besloten worden dat een intensievere aanpak nodig is of dat de monitoring gestaakt kan worden.