Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ aanpak van waterbodems, Niet-microbiële omzetting van waterbodemverontreinigingen

Behalve door micro-organismen kan de afbraak van verontreinigende stoffen in waterbodems ook plaatsvinden in planten. Momenteel is over de mogelijkheden van deze optie nog relatief weinig bekend. Nader onderzoek zou hierover helderheid moeten verschaffen. In de USA wordt aan dit onderwerp gewerkt [12].

Daarnaast is chemische omzetting van organische stoffen ex situ mogelijk. In situ in waterbodems lijkt dit nauwelijks gewenst vanwege de meestal benodigde hogere temperaturen en chemische oxidatiemiddelen. Een mogelijke in situ techniek is de (bio)chemische omzetting van zware metalen door precipitatie. Dit proces treedt in veel waterbodems van nature op.