Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Scheiden van baggerspecie, Kapitaalslasten bij realisatie van sedimentatiebekken voor baggerspecie

De investering voor een sedimentatiebekken (SB) kan, afhankelijk van het ontwerp, de verwachte aanvoer van baggerspecie, lokale en locatiespecifieke aspecten, de exploitatieperiode en het aantal gebruikssessies, per geval zeer sterk verschillen. De bepalende factoren zijn:

Aanleg slibdepot
In een aantal situaties kan het effluent van het SB direct in een depot voor definitieve opslag van verontreinigde baggerspecie worden geloosd. Dit maakt de investering in aanleg, beheer en ontmanteling van een slibdepot overbodig.

Uurcapaciteit en hoeveelheid baggerspecie
Het debiet waarmee specie wordt aangevoerd is bepalend voor de grootte van het SB en de daaraan gekoppelde voorzieningen. Zo zorgt een gering aanvoerdebiet ervoor dat het SB en eventueel slibdepot relatief klein kunnen worden uitgevoerd. Pompen en leidingen, die noodzakelijk kunnen zijn voor afvoer van water vanuit het SB en het slibdepot kunnen eveneens klein worden gedimensioneerd.

De dimensionering van een SB, slibdepot en randvoorzieningen moet echter altijd worden gekoppeld aan de wijze van aanvoer. Vindt de aanvoer plaats in kleine batches of met een relatief gering debiet, dan kan worden overwogen één of meer SB’s en een slibdepot van beperkte omvang toe te passen. Wordt de specie direct na hydraulisch baggeren met een groot debiet in het SB gespoten, dan zijn een groot SB en slibdepot noodzakelijk.

Lokale en locatiespecifieke aspecten
De volgende locatiespecifieke aspecten kunnen belangrijke invloed hebben op de kosten van een SB:

 • gewenste beschermingsniveau van de bodemEen toename van het beschermingsniveau leidt tot een toename van de kosten;
 • mogelijkheden en eisen voor lozing van waterKostenbepalend is de eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van het te lozen water. Bij zeer hoge eisen is in een aantal situaties naast bezinking in een slibdepot ook zuivering in de vorm van zandfiltratie noodzakelijk;
 • huur/pacht van het terrein;
 • noodzaak tot het treffen van maatregelen ter reductie van milieu effectenKostenbepalende aspecten kunnen zijn:
  • maatregelen ter reductie van geluidshinder
  • reductie van het aantal transportbewegingen
  • het tegengaan van verstuiving
  • het inpassen van de verwerkingslocatie in het landschap;
 • ontsluiting van de locatieKostenbepalende aspecten kunnen zijn:
  • de aansluiting op het (vaar)wegennet
  • verkeerstechnische maatregelen ter voorkoming van verkeershinder nabij de verwerkingslocatie
  • het aanbrengen van persleidingen voor de aanvoer van baggerspecie
  • voorzieningen voor het laden en/of lossen van schepen;
 • beschikbaar oppervlakKostenbepalende factor is:
  • op relatief kleine locaties met één of meer kleine SB’s kan het noodzakelijk zijn om tussentijds zand en slib af te voeren, hetgeen noodzaakt tot het ontwerp van een duurzaam depot en veel transportbewegingen.

Gebruiksduur
Indien een SB voor eenmalig gebruik wordt aangelegd, zullen de eisen voor duurzaamheid van het SB relatief laag zijn. Hieraan gerelateerd zijn ook de kosten voor aanleg en onderhoud laag. De afschrijving van de investering vindt plaats over één project. Bij langduriger gebruik worden hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van het SB, waardoor de kosten voor aanleg en onderhoud hoger zullen zijn. De afschrijving vindt echter over meerdere jaren/projecten plaats.

[2, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24]