Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Scheiden van baggerspecie, Kosten voor mechanische fractiescheiding van baggerspecie

De kosten voor nat scheiden van baggerspecie zijn vergelijkbaar met die voor grond. Kostenbepalend verschil is met name de ontwatering van afgescheiden fijne fractie, die qua massa en volume vaak groter zal zijn dan bij behandeling van grond.

Bij volcontinu bedrijf bedragen de verwerkingskosten voor capaciteiten vanaf circa 50 ton droge stof baggerspecie/uur inclusief mechanische ontwatering van de slibfractie € 15,– à € 20,– per ton droge stof, waarbij het laagste tarief betrekking heeft op verwerking van zandrijke specie (gemiddeld 80% van de droge stof is > 63 µm) en het hoge tarief op matig zandige specie (gemiddeld 50% van de droge stof is > 63 µm). Afzet dan wel verdere verwerking van het ontwaterde residu is hier niet bij inbegrepen. Stortkosten verschillen nogal per regio. Slibrijke specie (gemiddeld 20% van de droge stof is > 63 µm) kan worden ontzand als voorbehandeling voor residuverwerkingstechnieken; dit kost circa € 30,– per ton droge stof.

De kostenopbouw is als volgt:

  • kapitaalslasten: 20 – 40%
  • vaste operationele kosten (personeel, onderhoud etc.): 40 – 55%
  • variabele operationele kosten (energie, chemicaliën etc.): 15 – 35%

De variatie in de kostenopbouw wordt veroorzaakt doordat er drie verschillende berekeningen aan ten grondslag liggen. Duidelijk is wel, dat vaste operationele kosten een belangrijke kostenpost vormen. De kapitaalslasten en de variabele operationele kosten zijn van dezelfde grootteorde.

Voor polishingstappen moet rekening worden gehouden met meerkosten in de grootteorde van € 1,75 tot € 2,50 per ton droge stof baggerspecie. Aanvullende hogedrukontwatering kost € 2,50 tot € 5,– per ton droge stof baggerspecie extra.
Bij lagere bezettingsgraad en mobiele installaties zullen de verwerkingskosten uiteraard hoger zijn dan de hierboven vermelde.

In de tabel is een indicatief kostenoverzicht gegeven in euros per situ kubieke meter baggerspecie.

Indicatief kostenoverzicht mechanisch scheiden van baggerspecie exclusief stort-/verwerkingskosten residu (in € )

Behandeling

Kosten per situ m³ slibrijke waterbodem

Kosten per situ m³ matig zandige waterbodem

Kosten per situ m³ zandrijke waterbodem

Zand afscheiden

7

11

17

Als vorige + ontwateren slibfractie

16

21

21

Als vorige + polishen zandfractie

17

24

30