Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Scheiden van baggerspecie, Operationele kosten van een sedimentatiebekken voor baggerspecie

Onderhoud
Onderhoud is alleen voor een sedimentatiebekken (SB) dat voor meerdere gebruikssessies wordt aangelegd een kostenpost. Een SB voor eenmalig gebruik heeft veelal lage onderhoudskosten, die voornamelijk gemaakt worden voor het ingezette materieel.

Personeel
De inzet van personeel is afhankelijk van de grootte van het SB, de aanwezigheid van randvoorzieningen (op- en overslagvoorzieningen, voorbehandelingen), de aanvoerfrequentie en de werktijden. Een ploeg bestaat uit minimaal twee personen. Dezen hebben de volgende taken:

In de praktijk is meer personeel betrokken bij een SB. De inzet van personeel toont pieken. Onder andere tijdens het legen en onderhoud van het SB, het slibdepot en onderhoud van materieel is periodiek meer personeel op de locatie aanwezig.

Globaal geldt dat de inzet van personeel per ton verwerkte baggerspecie afneemt met toenemende capaciteit van het SB.

Energie
Het energieverbruik van een SB is afhankelijk van de inzet van materieel en de verwerkingscapaciteit van het SB. Veelal wordt uitsluitend brandstof verbruikt voor rijdend materieel en generatoren. Het elektriciteitsverbruik is veelal gering.

Globaal kan gesteld worden dat het energieverbruik per ton verwerkte baggerspecie afneemt met toenemende capaciteit van het SB.

Hulpstoffen
De voornaamste hulpstoffen die worden toegepast zijn vlok(hulp)middelen. De verbruikskosten per ton baggerspecie zijn nihil.

Afzet zand en slibfractie
De afzet van zand kan resulteren in een positieve opbrengst. Dit is echter afhankelijk van de civieltechnische en de milieuhygiënische kwaliteit van het zand en de (lokale) markt voor zand. Globaal bedragen de opbrengsten € 0,– tot € 7,– per ton zand.

De kosten voor verwerking van de slibfractie variëren. Indien de slibfractie naar een depot voor definitieve opslag afgevoerd wordt, moet gerekend worden op kosten vanaf circa € 17,– tot € 50,– per ton te storten slib. De kosten voor het storten zijn afhankelijk van het soort stort en de locatie en kunnen daardoor sterk variëren.

De afzet van zand en slib samen kan zowel een positief als een negatief resultaat geven. Dit is afhankelijk van de bovengenoemde mogelijke opbrengst bij de afzet van zand en de noodzakelijke kosten voor het storten van de slibfractie.

Analyses
De kosten voor analyses zijn opgebouwd uit de volgende posten:

  • kwaliteitscontrole invoer;
  • kwaliteitscontrole zand en slib;
  • emissiemetingen effluent.

De kosten voor analyses zijn geheel afhankelijk van de te onderzoeken partijgrootte en het effluentdebiet.

Kwaliteitscontrole invoer
Kosten voor onderzoek van de invoer zijn veelal geheel toe te rekenen aan het vooraf uitgevoerde waterbodemonderzoek en de (bagger)planvorming. De haalbaarheid van scheiding in een SB moet al tijdens de planfase bekend zijn. Indien in een SB meerdere partijen specie van verschillende herkomst worden verwerkt, vindt veelal wel een partijkkeuring plaats voor tot verwerking in het SB wordt overgegaan.

Kwaliteitscontrole zand en slib
De kwaliteitscontrole van het zand dient te voldoen aan de geldende regelgeving ten aanzien van monsterneming, analyse en toetsing van hergebruiksmogelijkheden van zand, zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit (paragraaf 4.3 Milieuhygiënische verklaringen in de Regeling bodemkwaliteit).

Emissiemetingen effluent
De aan het effluent uit te voeren emissiemetingen worden bepaald door de lozingsvergunning. De analysekosten kunnen hierdoor variëren per situatie. Onder andere de partijgrootte is hierbij van belang. De kosten lopen uiteen van € 1,– tot € 5,– per ton (100% d.s.) baggerspecie. Veelal zijn de kosten per ton of m3 specie lager naarmate de hoeveelheid verwerkte baggerspecie groter is.

Opslag en logistiek
De opslag van baggerspecie, zand of slib kan per situatie verschillen. Indien baggerspecie direct in het SB wordt opgespoten, zijn er geen kosten voor tussenopslag van de specie. Kosten voor opslag van zand en slib hangen af van de manier waarop deze opslag plaatsvindt. Bij éénmalig gebruik van het SB en het slibdepot kunnen deze tevens voor opslag worden gebruikt. Indien een SB meermalen volledig wordt gevuld, dient wel opslagcapaciteit voor zand en slib buiten het SB en slibdepot te worden gerealiseerd.

De logistieke aspecten, zoals het transport op de locatie, het laden en lossen, het afdekken van opgeslagen materialen, het wegen van vrachtwagens, het verdunnen van baggerspecie en het tijdelijk opslaan van baggerspecie, zand of slib werken kostenverhogend. Uiteraard geldt ook hier dat de kosten geheel afhangen van de inrichting van de voorziening en de bedrijfsvoering.

De kosten voor opslag en logistiek variëren sterk. Schaalvergroting leidt veelal tot een kostenreductie. Deze kostenpost kan variëren tussen € 1,– tot € 5,– per ton (100% d.s.) baggerspecie.

  • controle van het proces en waar nodig sturing van het proces;
  • op- en overslag;
  • onderhoud van materieel, het SB en eventueel het slibdepot;
  • controle van emissies en kwaliteit zand en slibfractie;
  • leiding over de ploeg;
  • administratie.

[2, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24]