Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natuurlijke verwerkingstechnieken voor baggerspecie, Exploitatiekosten van rijpingsdepot voor baggerspecie

Hieronder worden de kostenposten beschreven die relevant zijn tijdens de exploitatie van een rijpingsdepot voor baggerspecie.

Onderhoud
Bij eenmalig gebruik van een depot is het onderhoud beperkt tot het maaien en verwijderen van de begroeiing. In geval van een doorgangsdepot moet het depot na verwijdering van de gerijpte baggerspecie, in gereedheid worden gebracht voor de ontvangst van een volgende partij. Dan moet tevens rekening worden gehouden met onderhoudswerkzaamheden als het doorspuiten van drainagebuizen, het herstellen van drainage- en afvoervoorzieningen, herprofileren van kaden en dergelijke. Personeel De inzet van personeel geschiedt op ad hoc basis. Over het algemeen kan worden volstaan met één persoon die belast is met de volgende taken:

  • toezicht tijdens de aan- en afvoer van (gerijpte) baggerspecie;
  • toezicht tijdens bewerkingen en/of onderhoudswerkzaamheden;
  • controle grondwaterkwaliteit (in het kader van de Wm);
  • controle van het lozingswater (in het kader van de Wvo);
  • monsternames ter bepaling van de fysisch-chemische kwaliteit van de baggerspecie tijdens en/of aan het eind van de rijpingsperiode (uitklaring).

Energie
Het energieverbruik wordt hoofdzakelijk bepaald door het brandstofgebruik van het grondverzetmaterieel tijdens het bewerken en afgraven van de (gerijpte) baggerspecie.

Hulpstoffen
In de huidige praktijk worden over het algemeen (nog) geen hulpstoffen toegevoegd.

Afzet
Bij het rijpen van baggerspecie is geen sprake van een residu: of de gehele partij voldoet als materiaal dat voldoet aan de Maximale Waarden van het Besluit bodemkwaliteit, of het voldoet niet. Gerijpte baggerspecie vertegenwoordigt in de markt geen positieve waarde. Alleen in bijzondere omstandigheden kan er sprake zijn van een opbrengst bij toepassing van grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bbk. De acceptatiekosten voor dergelijke grond variëren momenteel van nul tot 7 euro per ton (negatieve opbrengst). Indien het materiaal niet voor toepassing in aanmerking komt, moet zelfs rekening worden gehouden met circa € 35 à € 45 per ton aan stortkosten.

Analyses
De kosten voor analyses zijn als volgt opgebouwd:

  • ingangscontrole, tussentijdse controle (facultatief) en eindcontrole van de fysisch-chemische kwaliteit van de specie;
  • controle van de kwaliteit van het lozingswater;
  • controle van de grondwaterkwaliteit.

Eerstgenoemde post is sterk afhankelijk van de grootte van de partij. De laatste twee posten worden bepaald door de desbetreffende vergunningverlenende instanties. Globaal lopen de totale analysekosten uiteen van € 0,25 tot € 1,50 per ton baggerspecie, hetgeen overeenkomt met € 0,35 tot € 2,00 per m3 in situ.

Opslag en logistiek
Het depot voor rijping van de baggerspecie fungeert tevens als opslagvoorziening. In principe wordt de gerijpte baggerspecie direct vanuit het depot naar de eindbestemming afgevoerd. Extra opslag van het gerijpte materiaal is derhalve niet noodzakelijk. Desondanks is bij sommige doorgangsdepots ruimte gereserveerd voor tijdelijke opslag voor het geval dat er niet direct een bestemming voorhanden is en het depot in gereedheid moet worden gebracht voor een nieuwe partij baggerspecie. In de tijdelijke opslag kan het rijpingsproces worden gecontinueerd.