Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natuurlijke verwerkingstechnieken voor baggerspecie, Kapitaalslasten van rijpingsdepot voor baggerspecie

De kapitaallasten bij rijping worden hoofdzakelijk bepaald door lokale en locatiespecifieke omstandigheden en het aanbod aan baggerspecie. De volgende omstandigheden kunnen grote invloed hebben op de kosten:

  • huur/pacht of verwerving van het terrein;
  • aanwezigheid van overslagvoorzieningen;
  • ontsluiting van de locatie;
  • noodzakelijke IBC-voorzieningen;
  • lozingseisen;
  • mitigerende maatregelen (geluidsreductie, inpassing in het landschap, etc.).

Het baggerspecieaanbod is bepalend voor de afmetingen van het depot. Daarbij kan worden gekozen voor een eenmalig depot of een doorgangsdepot. In het eerste geval zal in het algemeen sprake zijn van een relatief groot depot, waarvan de aanleg- en ontmantelingskosten in één keer moeten worden afgeschreven op het project. In geval van een doorgangsdepot worden de afmetingen mede bepaald door de rijpingsperiode en de totale exploitatieduur. Naarmate meer partijen baggerspecie in een doorgangsdepot worden verwerkt, nemen de kosten per m3 af. Ook het type baggerspecie kan hierop van invloed zijn. Immers, zandige baggerspecie rijpt sneller dan kleiige en venige baggerspecie, waardoor meer partijen zandige baggerspecie kunnen worden verwerkt binnen eenzelfde exploitatieperiode.
Hoewel de aanlegkosten van een doorgangsdepot van geval tot geval sterk variëren, kan als richtlijn € 25 à € 50 per m3 depotinhoud worden aangehouden. Voor de ontmanteling van een depot moet worden gerekend op ongeveer de helft van de aanlegkosten.