Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natuurlijke verwerkingstechnieken voor baggerspecie, Totale kosten en kostenopbouw van rijpingsdepot

De kosten voor rijpen van baggerspecie zijn sterk afhankelijk van locatiespecifieke omstandigheden en de hoeveelheid baggerspecie die gedurende de exploitatieduur van het depot wordt verwerkt. In geval van een exploitatieduur van 10 jaar en een jaarlijkse doorgangscyclus kunnen de kosten voor rijpen, onder gunstige omstandigheden, circa € 7 tot € 9 per ton aangevoerde baggerspecie bedragen, hetgeen overeenkomt met € 10 tot € 13 per in situ m3 (uitgaande van een gemiddelde in situ dichtheid van 1.400 kg/m3). Deze dichtheid is een gemiddelde voor slibrijke tot matig zandige baggerspecie. Deze bedragen zijn exclusief de afvoer en afzet van het gerijpte materiaal.

In onderstaande tabel is een inschatting gegeven van de kostenopbouw voor rijpen. Uitgangspunt hierbij is een doorgangsdepot met een exploitatieduur van 10 jaar en een jaarlijkse cyclus. Tevens is ervan uitgegaan dat het gerijpte materiaal als onder het Besluit bodemkwaliteit toepasbare grond met een kwaliteit van tenminste Maximale Waarde Industrie of Maximale Waarde klasse-Bwordt afgezet à € 7 per ton. Duidelijk te zien is dat naast de kapitaalslasten de afzetkosten erg bepalend zijn, zeker als het materiaal niet voor toepassen in aanmerking komt en gestort moet worden.

Tabel: Kostenopbouw voor rijpen in een depot.

Kostenpost

Relatief aandeel

Vast/variabel

Kapitaalslasten

Onderhoud

Personeel

Energie

Hulpstoffen

Afzet gerijpte baggerspecie*

Analyses

Opslag en logistiek

70%

10%

10%

4%

0%

PM

6%

0%

vast

variabel

variabel

variabel

n.v.t.

variabel

vast/variabel

n.v.t.

Totaal

100%

75% vast / 25% variabel

* Kan sterk negatief zijn (soms tot 50 % van de totale kosten) afhankelijk van lokale omstandigheden en marktsituatie.

De kosten voor natuurlijke ontwatering van zandrijke specie zullen veel lager liggen dan voor rijping in depot, omdat de benodigde verblijftijd een factor 9 tot 12 lager is.
Deze lagere kosten komen uiteraard alleen tot uiting wanneer tijdig afzet voor de gerijpte specie wordt gevonden.