Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Chemische en thermische reinigingstechnieken voor baggerspecie, Kosten natte oxidatie, thermische desorptie en solventextractie

De verwerkingskosten voor natte oxidatie, thermische desorptie en solventextractie zijn geraamd per ton droge stof invoermateriaal en vervolgens omgerekend naar m3 baggerspecie. Hierbij is gebruik gemaakt van specifiek ontworpen technische uitvoeringen van de processen, geoptimaliseerd voor verwerking van baggerspecie.

Voorbehandelingen als zand afscheiden en ontwateren zijn niet meegenomen, evenals BTW, baggeren, transport en afzet. Daar er geen meerjarige ervaring met verwerking van baggerspecie is, zijn de geraamde kosten niet uitgesplitst naar samenstellende vaste en variabele posten.

Natte oxidatie
Voor natte oxidatie is het VerTech-proces als uitgangspunt gehanteerd. De verwerkingskosten voor een nieuwe op baggerspecie ontworpen installatie zijn geraamd op € 75 per ton droge stof invoer fijne fractie inclusief ontwateren na natte oxidatie. Per situ m3 waterbodem uitgedrukt is dit € 17 (slibrijk) tot € 32 (matig zandig/zandrijk). De kosten voor het afscheiden van zand komen hier nog bij. De geschatte verdeling over kapitaalslasten, vaste en variabele exploitatielasten bedraagt 63, 10 en 27%.

Thermische desorptie
Voor thermische desorptie is de draaitrommeloven uitgewerkt. De verwerkingskosten zijn afhankelijk van het soort baggerspecie en variëren van € 45 per ton droge stof zandige specie tot € 59 per ton droge stof slibrijke specie bij een geoptimaliseerde installatie. Per situ m3 waterbodem variëren de verwerkingskosten van € 32 (slibrijk) tot € 54 (zandrijk). Slibrijke baggerspecie zal moeten worden ontwaterd alvorens thermisch verwerkt te kunnen worden. De geschatte verdeling over kapitaalslasten, vaste en variabele exploitatielasten bedraagt 40, 30 en 30%.

Solventextractie
Kostenberekeningen voor het LUW solventextractieproces met aceton als solvent geven een kostprijs te zien van € 45 tot € 57 per ton droge stof ontwaterde fijne fractie. De variatie hangt samen met het te behalen reinigingsrendement. Als een specie sterker vervuild is, zal er meer inspanning moeten worden verricht en zullen de verwerkingskosten hoger zijn. Per situ m3 waterbodem bedragen de verwerkingskosten € 10 tot € 13 (slibrijk) respectievelijk € 19 tot € 25 (matig zandig/zandrijk). Deze bedragen zijn exclusief zand afscheiden en mechanisch ontwateren van de slibfractie. De geschatte verdeling over kapitaalslasten, vaste en variabele exploitatielasten bedraagt 28, 27 en 45%.