Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobilisatie van baggerspecie, Toepassingsgebied koude immobilisatie baggerspecie

Het toepassingsgebied voor koude immobilisatie van baggerspecie is bepaald voor een monostroom verwerking tot een vormgegeven bouwstof die toepasbaar is in het kader van het Bbk. Een multistroom verwerking, waarbij andere bouwstoffen worden bijgemengd om de fysische eigenschappen te verbeteren, valt hier niet onder. Als bindmiddel kan zowel bitumen als cement worden gebruikt.

Het toepassingsgebied voor koude immobilisatie is bepaald voor de situatie dat het eindproduct voldoet aan een categorie 1 of 2 bouwstof in het kader van het voormalige Bouwstoffenbesluit. Bij inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit is de normering van veel parameters gewijzigd. Voor sommige stoffen is de normering soepeler geworden, maar voor sommige ook strenger. Hierdoor kunnen de toepassingsmogelijkheden op dat onderdeel verschillen van het toepassingsgebied zoals dat in de onderstaande tabel schematisch is weergegeven.

 

Zware metalen

Olie en PAK's

OMIVE (overig)

Cocktail org./anorg.

Zandrijk (>60% zand)

 
 
 
 

Siltig/kleiig (<60% zand)

 
 
 
 

 

Toepasbaar

 

Mogelijk toepasbaar

 

Niet toepasbaar

Koude immobilisatie van baggerspecie is technisch gesproken in alle situaties mogelijk. Wel lenen de fysische eigenschappen van zandrijke baggerspecie zich beter voor koude immobilisatie dan siltig/kleiig materiaal. Verder spelen fysisch-chemische aspecten zoals humusgehalte en aanwezigheid van bodemvreemd materiaal (hoe lager hoe beter toepasbaar) een belangrijke rol bij de monostroom verwerking van baggerspecie.Bij koude immobilisatie door middel van cementering mag de specie, om een goede sterkte van het materiaal te krijgen, niet te veel organisch materiaal bevatten. Met name stoffen die niet in water oplosbaar zijn, zoals olie en vetachtige verbindingen, hebben een negatieve invloed op de uiteindelijke sterkte van het beton (verharding stopt in een vroeg stadium [7]). Om een goede sterkte te verkrijgen, mag voor veel technieken het organisch stof gehalte van de specie niet hoger zijn dan 10%, al zijn er ook technieken waarvan beweerd wordt dat tot 30% organisch materiaal nog verwerkt kan worden tot een goed product [7]. Daarnaast wordt ook door een aantal metaalzouten de uitharding negatief beïnvloed, en kan door de aanwezigheid van sulfaten in de specie zwelling en afbladdering veroorzaken in het verharde afvalbeton.

Er zijn met name bij organische stoffen (minerale olie, PAK’s, organische microverontreinigingen) beleidsmatige beperkingen voor toepassing: de Maximale Waarden uit het Besluit bodemkwaliteitzijn limiterend voor de toepassing. Afhankelijk van de beginconcentratie aan organische stoffen kan wel een kwaliteitsklasse Wonen of Industrieworden bereikt.

Omdat er minder praktijkervaringen met thermisch immobilisatie zijn wordt de ruwe contour van het toepassingsgebied beschreven.