Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Algemene beschrijving van gebiedsgerichte toepassing van baggerspecie

Begripsomschrijving
Er zijn verschillende verwerkingsmogelijkheden voor vrijgekomen baggerspecie. Er zijn grofweg twee gangbare opties. In de eerste plaats kan de baggerspecie tijdelijk worden opgeslagen of bewerkt in een inrichting, zodat deze kan ontwateren, rijpen en eventuele verder kan worden verwerkt. Nadeel hiervan zijn de kosten voor onder andere transport, opslag en verwerking, zodat steeds vaker de voorkeur wordt gegeven aan direct hergebruik of gebiedsgericht toepassen van baggerspecie indien de omstandigheden dit toelaten (milieuhygiënisch/civiel technisch). In de tweede plaats kan baggerspecie ook goed worden verwerkt in functionele en nuttige toepassingen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in plaatselijke verwerking (in hetzelfde project of nabij de projectlocatie) en een functionele en nuttige toepassing elders.

Het Besluit bodemkwaliteit heeft tot doel gebiedsgerichte toepassingen van grond en baggerspecie – binnen de bandbreedtes van milieuhygiënische kwaliteit, stand still (op gebiedsniveau) en functies – te stimuleren en te faciliteren. Daarom is het onderscheid tussen de toetsingskaders voor het toepassen van grond een van baggerspecie grotendeels weggenomen. Vrijwel alleen de locatie van toepassing bepaalt het toetsingskader. De belangrijkste vormen voor gebiedsgerichte aanpak zijn:

  • Verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen (al dan niet in combinatie met een weilanddepot);
  • Hergebruik op grond van artikel 36 lid 3 (hergebruik binnen het werk), met een specifieke invulling van de term “op of nabij”;
  • Hergebruik door middel van gebiedsspecifiek beleid of door middel van herinrichting van diepe plassen.

Waarom gebiedsgericht toepassen?
Gebiedsgericht toepassen kan kostenbesparend zijn in vergelijking tot andere verwerkingstechnieken. Dit omdat een bewerkingsstap, zoals zandafscheiding of rijping, niet nodig is. Als de baggerlocatie ver is verwijderd van de toepassingslocatie zal dit door de hoge transportkosten zodanig kostenverhogend kunnen werken dat ook andere opties in beeld komen. Het omslagpunt verschilt per project. De methode van baggeren, transport en de samenstelling van de specie zijn naast de afstand belangrijke parameters die de rentabiliteit van gebiedsgericht toepassen bepalen.