Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Kostenoverzicht voor het bergen van baggerspecie

De kosten voor de realisatie van een depot zijn sterk afhankelijk van factoren zoals het aantal te beschouwen varianten, de uit te werken alternatieve ontwerpen, de locatie, het type en de grootte van het depot, het wel of niet scheiden van de in te brengen specie, de wijze van inbrengen van de specie, en dergelijke. Het in kort bestek op een zinvolle manier kwantificeren van deze kosten is in het kader van deze digitale richtlijn niet mogelijk. Wel wordt inzicht gegeven in de opbouw van een kostenraming en de meest voorkomende kostenposten.

Hieronder is een overzicht gegeven van projectfasering en kostenopbouw. Zoek voor meer informatie over kosten ook op 'kostenspecificatie voor het bergen van baggerspecie' (=zoekadvies).

Fasering
Alvorens wordt overgegaan tot een raming dient het project onderverdeeld te worden in een aantal fasen.
De volgende fasen worden onderscheiden:

 1. voorbereiding (voorbereidingskosten);
 2. aanleg (aanlegkosten);
 3. exploitatie (exploitatatiekosten);
 4. nazorg (nazorgkosten).

Voor een nadere omschrijving van deze fasering wordt verwezen naar de algemene beschrijving m.b.t. het bergen van baggerspecie en [2] (=zoekadvies)

Opbouw van de kostenraming
Voor elke eerdergenoemde fase van realisatie van een depot kan het best een aparte raming worden opgesteld. Een mogelijke standaardopbouw voor een raming wordt gegeven door:

Directe kosten

 

Indirecte kosten

+

Kosten via g.w.w.-bestek(ken)

 

Bijkomende kosten

 

Diversen

+

Basisraming

 

Onvoorzien

+

Subtotaal

 

B.T.W.

+

Raming van de kosten

 

De kostenposten zijn als volgt gedefinieerd:

 • Directe kosten = Kosten die direct aan een onderdeel van een depot kunnen worden toegerekend (meestal een hoeveelheid maal een eenheidsprijs).
 • Indirecte kosten = Kosten die indirect aan een depot kunnen worden toegerekend (meestal kosten die voor het bestek als geheel worden gemaakt). • Kosten via g.w.w.-bestek(ken) = de som van de directe en indirecte kosten.
 • Bijkomende kosten = De kosten van delen van het depot die later niet via bestekken op de markt worden gebracht.
 • Diversen = Een toeslag op de raming voor uitdetaillering, ter completering van de Basisraming (Diversen is de som van de Diversen op de Directe kosten, Indirecte kosten en Bijkomende kosten).
 • Basisraming = De som van de kosten via g.w.w.-bestek(ken), Bijkomende kosten en Diversen.
 • Onvoorzien = Een toeslag op de Basisraming bedoeld ter dekking van kosten, die in een later stadium zullen worden gemaakt als gevolg van onvoorziene wijzigingen binnen de scope van het project en/of onvoorziene complexiteit tijdens de uitvoering.
 • Subtotaal = De som van de Basisraming en Onvoorzien.
 • Raming van de kosten = De som van het Subtotaal en de B.T.W.