Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Kostenspecificatie voor het bergen van baggerspecie

De kosten voor de realisatie van een depot zijn sterk afhankelijk van factoren zoals het aantal te beschouwen varianten, de uit te werken alternatieve ontwerpen, de locatie, het type en de grootte van het depot, het wel of niet scheiden van de in te brengen specie, de wijze van inbrengen van de specie, en dergelijke. Voor meer algemene informatie over kosten zoek ook op kostenoverzicht en bergen van baggerspecie.

Hieronder wordt een uitwerking van de kostenposten gepresenteerd.

Checklist kostenposten
In onderstaand overzicht wordt per fase een opsomming gegeven van mogelijke kosten, die, indien van toepassing mee dienen te worden genomen in de raming. Deze opsomming bevat de meest voorkomende kosten, maar is niet uitputtend.

Fase: voorbereiding
In deze fase spelen hoofdzakelijk de Bijkomende kosten een belangrijke rol.

 • Personeelskosten eigen/inhuur/uitbesteding (ontwerp, (m.e.r.-)studies, planning, voorbereiding bestek(ken), aanbesteding, e.d.).
 • Onderzoekskosten (grond-, geluidshinder-, landmeetkundig-, milieuonderzoek, e.d.).
 • Vergunningen (verkrijgen allerlei benodigde vergunningen).
 • Voorlichting (voorlichtingscentrum, foldermateriaal, informatiebijeenkomsten, e.d.).
 • Grondkosten (kadaster, taxatie, aankoop, nadeelcompensatie, overdracht, sloop, e.d.). Kabels en leidingen (omleggen, opruimen, e.d.).

Fase: aanleg
In deze fase spelen hoofdzakelijk de Directe en Indirecte kosten een belangrijke rol.

Directe kosten:

 • Bouwrijpmaken terrein (verwijderen obstakels, beplanting, vuil, e.d., aanleg aan- en afvoerwegen, hekwerk, verkeersmaatregelen, tijdelijke voorzieningen, e.d.).
 • Saneren depotlocatie (ontgraven/transport/storten/verwerken/stortkosten specie, aanleg tijdelijk depot, e.d.).
 • Aanleg depot (baggeren/ontgraven/transport/lossen/verwerken specie, profileren bodem/talud, aanbrengen afdichtingslaag bodem/talud, e.d.).
 • Aanleg (ring)dijk (zandkern, kleilaag, binnen-/buiten/kruinbekleding (gras, steenbestorting op kraag-/zinkstukken, bestrating), e.d.).
 • Aanleg voorzieningenterrein (bebouwingen, opslagruimten, nutsvoorzieningen, leidingwerk, verhardingen, e.d.).
 • Aanleg onderwaterkade (zandkern, kleilaag, e.d.).
 • Aanleg stort-, laad- en losfaciliteiten (loskade, wachtplaatsen, losplaatsen, verankeringen, leidingwerk (drijvende leiding, walleiding), e.d.).
 • Aanleg scheidinginstallatie (sedimentatiebekken, hydrocyclonage, e.d.).
 • Aanleg overige werkzaamheden/voorzieningen (peilfilters, zakbaken, waterzuiveringsinstallatie, pompstations, kwelwerende voorzieningen, e.d.).

Indirecte kosten:

 • Tijdgebonden kosten (directievoorzieningen, uitvoerings- en surveykosten, veiligheidskosten, kwaliteitsborging, e.d.)
 • Eenmalige kosten (aanvoer materieel, afvoer materieel, aanpassen materieel, inrichten werkterrein, medische keuringen, verzekeringen, e.d.).
 • Algemene kosten.
 • Winst en Risico.
 • Bijdrage RAW-systematiek en Fonds Collectief Onderzoek g.w.w.-sector.

Fase: exploitatie
In deze fase spelen hoofdzakelijk de Bijkomende kosten een belangrijke rol en hebben veelal een tijdsgebonden karakter.

 • Inbrengen van de specie (kraan, dumpers, bakkenzuiger, diffusorponton (incl. werkvlet), klappen (splijtbakken), e.d.).
 • Scheiden van de specie (sedimentatiebekken, hydrocyclonage, e.d.).
 • Personeelsboot.
 • Onderhouds- en reparatiekosten.
 • Brandstof materieel, elektriciteit, gas, water, telefoon, e.d. Exploitatieteam (personeel plus faciliteiten).
 • Beheersteam (personeel plus faciliteiten).
 • Monitoringsteam (personeel plus faciliteiten).

Fase: nazorg
In deze fase spelen hoofdzakelijk de Directe en Bijkomende kosten een belangrijke rol. De Bijkomende kosten hebben veelal een tijdsgebonden karakter.

Directe kosten:

 • Aanbrengen afdeklaag op depot.
 • Herinrichten depot.

Bijkomende kosten:

 • Onderhouds- en reparatiekosten.
 • Beheersteam (personeel plus faciliteiten).
 • Monitoringsteam (personeel plus faciliteiten).

Kapitalisatie van de kosten
Om de kosten gedurende een vastgestelde planmethode (duur van de verschillende fasen in jaren) van de verschillende depotvarianten met elkaar te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de contantewaardemethode. Contant maken is met behulp van een rentevoet (minus inflatie) het op gelijke basis brengen van geldbedragen die op verschillende tijdstippen worden uitgegeven. Oftewel de kosten worden gekapitaliseerd naar een vastgesteld en gelijk prijspeil voor alle varianten. Dit betekent dat naast de raming ook een planning nodig is.
Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen: Voor beide formules geldt: Cw = Contante waarde / Y = Jaarlijkse kosten / r = Discontovoet / p = Planperiode / Inv = Investering / te = Tijdstip investering in jaren na aanvang

 • De eenmalige kosten die na een aantal jaren dienen te worden gemaakt. Cw = Inv * (1 + r)–te
 • De jaarlijkse kosten die gedurende een aantal jaren dienen te worden gemaakt. Cw = Y * (1 – (1 + r)–p ) / r

Kostprijs depot per kuub specie
Door de (gekapitaliseerde) voorbereidings-, aanleg-, exploitatie- en nazorgkosten te sommeren wordt de totale raming van de depotkosten verkregen. Door deze kosten te delen door de capaciteit van het depot wordt de kostprijs van het depot per kuub specie verkregen. Door de afhankelijkheid van de stortkosten van dit grote aantal factoren, die per locatie alle sterk kunnen verschillen, is het niet mogelijk om voor een bepaald geval op een eenvoudige manier tot een kostenindicatie te komen. Als onder- en bovengrens van de bergingstarieven per kuub worden wel € 7,- en € 45,– aangehouden. Hierbij geldt vaak: hoe groter de depotcapaciteit hoe goedkoper, met daarbij een toename van de kosten bij specifieke maatregelen en/of voorzieningen.