Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Literatuurlijst

 1. Ontwerp Baggerspeciedepots. Bijdrage PAO-cursus Aanpak van vervuilde waterbodems, Rijkswaterstaat, Projectbureau Depotbouw, nota PDB.ALG-N-95111, september 1995
 2. Ontwerpaspecten van speciedepots. Hoofdrapport met 8 deelnota’s, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Projectgroep Speciedepots, Werkgroep Referentie Ontwerp, Hoofdrapport WRO-N-94029, februari 1996.
 3. Actief Bodembeheer Rivierbed, Ministeries van V&W, VROM en LNV, het IPO, 1997.
 4. Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie, Ministeries van V&W en VROM, 1993.
 5. Bouwstoffenbesluit, Besluit van 23 november 1995, houdend regels met betrekking tot het op of in de bodem gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 567, jaargang 1995.
 6. Bouwstoffenbesluit, Besluit van 4 november 1997, houdend wijziging van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming (inwerkingtreding en kleine technische aanpassingen), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 525, jaargang 1997.
 7. Bouwstoffenbesluit, Besluit van 10 december 1997, houdend vaststelling van het tijdsip van inwerkingtreding van een aantal artikelen in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 686, jaargang 1997.
 8. NEN 5905, Toeslagmaterialen in beton, materialen met een volumieke massa groter dan 2000 kg/m3, 2e druk, NNI, Delft, 1997.
 9. Standaard RAW Bepalingen, Stichting CROW, 1995.
 10. Standaard RAW Bepalingen, Stichting CROW, wijziging november 1998.
 11. Grootschalige verwerking baggerspecie, Afzet producten, INTRON, rapport 96187, september 1996.
 12. Vervaardiging van kunstbasalt uit verontreinigde baggerspecie, POSW, fase II (1992-1996), 1995.
 13. Eindrapport, Programma ontwikkeling saneringsprocessen waterbodems, POSW-fase II (1992-1996), 1995.
 14. Eindrapport Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems, fase I (1989-1990).
 15. Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van bovenafdichting op afvalstortterreinen, J. Hoeks et al., 1987.
 16. Projectenoverzicht T2000, NOVEM, 1997.
 17. Ecogrind (handout), Ecogrind BV, 1997.
 18. Leidraad storten deel 1, Ministerie van VROM, 1993.
 19. Leidraad storten deel 2, Ministerie van VROM, 1993.
 20. Klei uit baggerspecie, deel 4, PHB, 1996.
 21. Klei uit baggerspecie, deel 3, PHB, 1996.
 22. Klei uit baggerspecie, toepassingsmogelijkheden van grond uit baggerspecie, PHB, 1996.
 23. Toepassingsmogelijkheden van klei uit baggerspecie: een voorlopige handreiking, Fugro, 1998.
 24. Technisch rapport klei voor dijken, TAW, 1996.
 25. Technisch rapport geotechnische classificatie van veen, TAW, 1996.
 26. Hergebruik van baggerspecie; zandwinning met behulp van scheidingstechnieken, RWS-DWW, 1994.
 27. Casestudy naar de mogelijkheden van regionale opslag en toepassing van (gerijpte) baggerspecie, De Straat, 1997.
 28. Evaluatie en procesmatige beschrijving sedimentatiebekken midden Regge, Tauw Milieu, 1997.
 29. Sedimentatiebekkens: actualisatie kennis inventarisatie en praktijkbeschrijving, Tauw Milieu, 1997.
 30. Zand uit baggerspecie, toepassing sedimentatiebekkens (1994- 1996), Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 1997.
 31. BRL 9306, Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO- attest-met-productcertificaat voor zand uit baggerspecie voor toepassing in GWW-werken en voor het KOMO-productcertificaat voor zand uit baggerspecie voor toepassing in beton- en metselwerken, BDA INTRON, Geldermalsen, 1999: vervangen door BRL 9335.
 32. BRL 9308, Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO- attest-met-productcertificaat voor grond voor toepassing in werken, KIWA, Rijswijk, 1999: vervangen door BRL 9335.
 33. BRL 9309, Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO- attest-met-productcertificaat voor producten uit grondreinigingsinstallaties, KIWA, Rijswijk, 1999: vervangen door BRL 9335.
 34. BRL 9335, NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO® Attest-met-Productcertificaat en het NL-BSB®-certificaat voor Grond, SIKB, Gouda, 2006