Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestemmen van baggerspecie en producten, Trends en ontwikkelingen bij het bergen van baggerspecie

Rond de bestemming ‘bergen’ voor baggerspecie is op veel fronten nog volop ontwikkeling gaande.
In beleid en regelgeving is met Actief Bodembeheer een beoordelingskader voor omgaan met baggerspecie geïntroduceerd waarbij een veel zwaarder accent wordt gelegd op mogelijkheden van de lokale omstandigheden. Binnen deze nieuwe interpretatiewijze zou een open depot (een depot in een verdieping van open water) door specifieke lokale omstandigheden ook aan de IBC-criteria voor de berging van een bepaalde kwaliteit baggerspecie kunnen voldoen.

Ook op het gebied van effectbepaling is volop beweging. De geüniformeerde methode van klasse-indeling voor baggerspecie heeft grote invloed gehad op welke baggerspecie in wat voor depot geborgen kon worden. Daarnaast ontwikkelen zich nu methoden waarbij de beoordeling mede is gebaseerd op de resultaten van bio-assays, op een toenemend inzicht in de wijze waarop aan sediment of organisch materiaal gebonden verontreinigingen biologisch beschikbaar zijn en op de afbraaksnelheid van vooral organische verontreinigingen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat het tegengaan van verspreiding van verontreinigingen steeds meer wordt gezocht in het gebruikmaken van natuurlijke isolatie. En ook dat bij de consolidatieberekeningen met het effect van gasvorming rekening gehouden moet gaan worden.

Wel moet erop gelet blijven worden dat vanuit de wetenschap aangedragen nieuwe inzichten aangaande effecten en beoordelingsmogelijkheden enige tijd nodig hebben om in door beleid of wet- en regelgeving gedekte beoordelingskaders door te dringen. De verzorging van het draagvlak bij alle bij de berging van baggerspecie betrokken bevoegde gezagen, belanghebbenden en andere zich betrokken voelende delen van de samenleving is mede door deze ontwikkelingen van toenemend belang. Het opzetten van een goede, tweezijdige communicatie met de omgeving kan bij het ontwerpen en uitvoeren van plannen voor de berging van baggerspecie dan ook nauwelijks meer worden gemist.

De klasse-indeling van baggerspecie is inmiddels vervangen door de milieuhygiënische indeling in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Nadere informatie hierover is te vinden in het beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (baggerspecie)